Till navigation Till innehåll (s)

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering

Sollentuna kommun har, enligt 15 kap. 42 § miljöbalken, tagit fram ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter i Sollentuna.

Revideringen är en anpassning till avfallsförordningens krav på obligatorisk utsortering och insamling av matavfall (bioavfall).

Under del av december 2023 till 15 januari 2024 var förslaget ute på samråd. De synpunkter som kom in har beaktats och mindre redaktionella förändringar har gjorts i det förslag som nu ställs ut. 

Förslaget finns utställt 8 april-6 maj 2024 och är tillgängligt nedan samt på en anslagstavla i Turebergshuset, entréplan, Turebergs torg 1, Sollentuna.

Synpunkter på förslaget lämnas senast 6 maj 2024

Synpunkter lämnas skriftligen senast 6 maj 2024 till: mkn@sollentuna.se
Ange ärende ”reviderade avfallsföreskrifter, dnr MKN 2023/00147”

Brev: Sollentuna kommun, miljö- och klimatnämnden, 191 86 Sollentuna
Märk kuvertet med ”reviderade avfallsföreskrifter, dnr MKN 2023/00147”.

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering

Mer läsning för dig