Till navigation Till innehåll (s)
Bild från malmvägen

Policy för markanvisning

Markanvisning är ett sätt för kommunen att förmedla sin mark för bostäder och näringsliv till marknadens aktörer. Kommunens markreserv är begränsad varför det är av oerhörd vikt att varje försäljning av kommunal mark sker efter noggranna överväganden.

För att säkerställa att varje markanvisning i kommunen sker framgångsrikt samt att alla byggherrar och intressenter bemöts och hanteras på ett likställt sätt har kommunen antagit en markanvisningspolicy. Dokumentet som heter "Markanvisning i Sollentuna" beskriver hur markanvisning sker i Sollentuna, det innehåller även den markanvisningspolicy som kommunen antagit och som anger vilka frågor som särskilt skall beaktas inför varje markanvisning som sker i kommunen. 

Reviderad markanvisningspolicy

Under en näringslivsdialog som kommunen anordnade för Sollentunas företagare framgick det att policyn för markanvisning behöver bli tydligare. Kommunen har gjort en revidering av policyn för att väga in företagens önskemål. Centrala begrepp har definierats, och ambitionen är att anvisning av mark ska ske på ett så effektivt, transparent och förutsägbart sätt som möjligt. I den reviderade policyn framgår det att pris inte ska vara det enda utvärderingskriteriet när mark konkurrensutsätts. Kriterier och rutiner har dessutom förtydligats för att tidigt kunna avgöra om en ansökan om markanvisning ska ske i konkurrens eller som en direktanvisning. Avsikten med dessa förtydliganden är bland annat att svara på de angelägna frågor som företagare i Sollentuna framfört om policyns innebörd och tillämpning. Policyn innehåller inga principiella förändringar och tas upp för beslut i kommunfullmäktige i juni 2016.

Om texten på webbsidan skiljer sig från den tryckta texten i beslut, protokoll, yttrande m.m. gäller den tryckta texten.