Till navigation Till innehåll (s)

Vattentjänstplan utställd för granskning

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Förslaget är utställt för granskning under perioden 4 september till 6 oktober. Ett tidigare förslag av vattentjänstplanen var ute på samråd under våren 2023. Efter vårens samråd har mindre justeringar skett utifrån inkomna synpunkter.

Anledningen till framtagandet av vattentjänstplanen är lagändringar (i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) som trädde i kraft 1 januari i år.

Lagändringen kräver att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan och hålla den aktuell. Föreslagen vattentjänstplan bygger på kommunens tidigare planer och arbeten inom området och innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen redogör också för vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla vattentjänsterna långsiktigt och vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Lämna synpunkter senast 6 oktober

Samråd pågår från den 4 september till 6 oktober 2023.

Ett slutligt förslag till Vattentjänstplan kommer därefter att antas av Sollentunas kommunfullmäktige.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 6 oktober 2023 till:

registrator.sba@sollentuna.se 
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”

Brev:

Sollentuna kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen (dnr 2022/00474 KS)
191 86 Sollentuna