Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan finns på alla kommunala skolor

Alla elever kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under åren i skolan. Du kan också själva kontakta Elevhälsan vid behov. Här finns skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

Elevhälsan kan hjälpa eleverna på flera sätt och du som vårdnadshavare blir kontaktad när det behövs. Personalen har tystnadsplikt.

Hälsokontroller

Eleverna erbjuds flera hälsokontroller under skoltiden. Du som vårdnadshavare får ett formulär att fylla i när barnet börjar i skolan.

  • Skolsköterskan kontrollerar syn och hörsel, sneda ryggar, ortopediska problem och andra medicinska frågor. 
  • Skolläkaren finns tillgänglig vid behov under hela skoltiden. Tid bokas genom skolsköterskan.

Vaccinationer 

Vaccinationerna är frivilliga och gratis. Vårt mål är att alla skolbarn skall ha ett skydd mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund.

Vid skolstart går vi igenom barnets journal från bvc vad gäller vaccinationer. Vi erbjuder sedan kompletteringar enligt det nationella programmet. Alla flickor i åk 6 erbjuds vaccin mot livmoderhalscancer, HPV.

Hälsofrämjande insatser 

De senaste åren har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Det har blivit vanligare att ungdomar uppger att de är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har värk. Elevhälsans uppgift är att arbeta med hälsa och lärande. Bland annat för att motverka övervikt, ätstörningar, skolk, psykisk ohälsa och mobbing.

  • Skolsköterskan samtalar med eleverna och vårdnadshavare. Om kost, rörelse, hygien, sömn och annat som kan påverka hälsan. 
  • Skolsköterskan kan också skriva ut rörelse och motion på recept. Så kallat Fysisk aktivitet på recept.  
  • Skolkuratorn kan kontaktas vid behov för stöd. Det kan handla om samtal med enskilda elever och/eller deras familjer. 
  • Speciallärare och specialpedagoger finns också som stöd i skolarbetet. De kartlägger elevens behov av särskilt stöd. 
  • Skolpsykologen genomför, på rektors uppdrag, observationer och utredningar. Deh handleder också skolans personal. Du som vårdnadshavare eller elev kan inte kontakta psykologen själva.

Flera skolor i Sollentuna arbetar med rörelse och fysisk aktivitet på olika sätt. Några exempel är En frisk generation (SiS), Peak (Runbacka skolor) och Spark (Brageskolan). 

Elevjournal

Elevhälsan dokumenterar varje elev i en personlig journal. Om du ska börja på Rudbeck överförs den och elevhälsans anteckningar dit. Om du går i en annan skola måste du godkänna att journalen överförs dit. 

Sjukdom och olycksfall

Om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för en olycka i skolan kontaktar vi dig som vårdnadshavare. Om barnet blir sjukt eller råkar ut för en olika på fritiden ska ni vända er till en vårdcentral eller kontakta sjukvårdsupplysningen.