Till navigation Till innehåll (s)

Särskilt stöd i förskolan - för dig som utförare

Enligt läroplanen ska barn som behöver mer stöd och stimulans ska få det. Stödet ska vara utformat utifrån barnets egna behov och förutsättningar. Det gäller både tillfälligt stöd och stöd under en längre tid

När pedagogerna upplever att ett barns situation på förskolan inte fungerar finns det ett behov av ett mer anpassat stöd. Då ska en handlingsplan arbetas fram.

Syftet med handlingsplanen är att stötta barnet i sin utveckling och sitt lärande. Den ska vara ett stöd i förskolan. Och ett underlag för utvärdering av förskolans insatser. Den ska även sändas med till utbildningskontoret om förskolan söker ekonomiskt stöd för sina insatser.

Ansvaret för att ge barnen stöd ligger hos förskolans rektor. Hen har också ansvar för arbetet med att ta fram handlingsplaner för barn med särskilda behov.
I handlingsplanen finns allt med som rör barnet:

  • kartläggning av barnets behov.
  • väl anpassade mål och fördelning av ansvar.
  • lämpliga stödinsatser och samordning av resurser.
  • dokumentation och utvärdering.

Vårdnadshavare ska få kopior på de dokument som gäller deras barn.

Sekretess

Originalet ska alltid finnas hos förskolans rektor. Ingen annan utanför förskolan ska få tillgång till den.
En handlingsplan är en allmän handling först när ärendet är slutbehandlat. Vi hanterar handlingen i enlighet med GDPR. En handling som är under arbete räknas däremot inte som en allmän handling.

Anteckningar om barnets prestationer eller iakttagelser är inte heller att beakta som allmänna handling. De används som stöd vid utvecklingssamtal med er föräldrar.

All sekretess kan dock upplösas genom samtycke. Ett sätt att lösa informations- och sekretessproblem är att förskolans personal får ett samtycke av er föräldrar, där ni häver sekretessen. Till exempel när ni deltar i samtalet kring planen eller planerna.

Blanketter för handlingsplan

Ansök om tilläggsbelopp