Till navigation Till innehåll (s)
Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för förskola och skola

Fristående förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med stora behov av särskilt stöd. Ansökningarna för nästa läsår ska inkomma senast 29 februari 2024 till utbildningskontoret. Här finns de olika blanketter som behövs.

Ansökan om tilläggsbelopp för elever som ska börja i förskoleklass görs av mottagande skola. Det är därför viktigt att förskolan, vid överlämningen till förskoleklass, meddelar mottagande skola om ett barn är i behov av extraordinärt stöd. Observera att det krävs samtycke från vårdnadshavarna för att få överlämna information mellan fristående och kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att fristående förskolor i god tid ser till att inhämta samtycke från vårdnadshavare vars barn ska börja i en kommunal grundskola.

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola samt gymnasieskola.

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Här kan du läsa mer om ansökan om tilläggsbelopp och villkor för tilläggsbeloppet.

Hemkommunen ska lämna bidrag för elever som är inskrivna hos fristående förskolor och skolor. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grunden för beräkningen av grundbeloppet är densamma som kommunen använder vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna.

Grundbeloppet omfattar det mesta

Grundbeloppet ska finansiera kostnader som uppstår i samband med att utbildningen anordnas. I förskola och fritidshem ska grundbeloppet ersätta kostnader för:

 • Omsorg och pedagogisk verksamhet.
 • Pedagogiskt material och utrustning.

I förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska grundbeloppet ersätta kostnader för:

 • Undervisning.
 • Lärverktyg.
 • Elevhälsa med specialpedagogiska insatser.

För alla de verksamheter som anges ovan ska grundbeloppet även ersätta kostnader för:

 • Måltider.
 • Administration.
 • Mervärdesskatt.

Tilläggsbelopp är ett bidrag som kan beviljas i undantagsfall för extraordinära stödåtgärder. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ingår, som huvudregel, i det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän.

Rätt till stöd i utbildningen

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det gäller i alla skolformer. Det är rektors ansvar att se till att de resurser, över vilka förskolan/skolan förfogar, fördelas efter barnens/elevernas olika förutsättningar och behov.

Särskilt stöd

Barn och elever har olika förutsättningar och behov. För en del individer kan det krävas större anpassningar i verksamheten än vad den enskilde pedagogen/läraren har möjlighet att göra. Ibland kan detta innebära att verksamheten, som en följd av den enskildes behov, behöver göra väsentliga förändringar i sin planering. Exempelvis  kan det innefatta att se över vilken kompetens som finns eller behövs och hur personal och lokaler utnyttjas.

Särskilt stöd för en elev beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram. Det kan till exempel innebära att:  

 • Eleven får sin undervisning helt eller delvis vid sidan av sin ordinarie grupp i en särskild undervisningsgrupp.
 • Eleven får enskild undervisning
 • Avvikelser får göras från timplanen och eleven ges en anpassad studiegång

I förskolan finns inte någon regel om åtgärdsprogram eller andra formaliserade beslut i samband med att särskilt stöd ges. Barn i förskolan ska emellertid på samma vis ges särskilt stöd om detta är föranlett på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

I grundbeloppet ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, lokalkostnader, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever kan tillfälligt eller varaktigt ha behov av särskilda stödåtgärder. Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.

Särskilt stöd kan till exempel vara enskild undervisning, placering i en särskild undervisningsgrupp eller regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne. Som framgått är det emellertid barns och elevers olika förutsättningar och behov som i viss mån ska vara styrande för hur resurserna sedan fördelas inom verksamheten och därmed delvis bör ligga till grund för hur rektor och huvudman väljer att organisera utbildningen.

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Tilläggsbelopp kan sökas för barn eller elev med omfattande behov av särskilt stöd. Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som kan beviljas i undantagsfall.

Viktiga grundförutsättningar

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska beviljas är att det klart framgår att de stödåtgärder som barnet/eleven behöver och som förskolan/skolan ger barnet/eleven är extraordinära. Det vill säga väsentligen avviker från det generella stöd som alla förskolor och skolor behöver kunna tillhandahålla för att möta barns och elevers olikheter.

Det är den som ansöker om tilläggsbelopp  som ska visa att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda. För det stora flertalet barn och elever i behov av särskilt stöd i förskola och skola anses behovet kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Individuell bedömning

Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. Den individuella bedömningen gäller både om tilläggsbelopp ska beviljas eller inte och beloppets storlek. Ansökan behöver visa att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, eftersom tilläggsbelopp ska beviljas i undantagsfall. Tilläggsbeloppet ska gå till extraordinära stödåtgärder, utöver särskilt stöd.

Ett beslut om tilläggsbelopp är en bedömning som således görs efter en individuell prövning. Det är därför svårt att på förhand ange uttömmande kriterier för vilka barn och elever som kan bli aktuella för bidraget. Vad som däremot kan sägas är att verksamhetens ansvar utifrån lagstiftningen att anpassa sin organisation och omfördela sina resurser sträcker sig mycket långt.

Det är huvudmannen för den fristående förskolan eller skolan ansöker om tilläggsbelopp. Huvudmannen ansöker om tilläggsbelopp på blankett.

Inför ansökan om tilläggsbelopp

Barnet eller eleven ska ha Sollentuna kommun som hemkommun och mottagen på er förskola eller skola. Av ansökan ska förskolans/skolans stödåtgärder framgå. Det ska tydligt framgå vilka extraordinära stödåtgärder förskolan/skolan vidtagit och i vilken omfattning de ges. 

Tilläggsbeloppet är knutet till den enskilda individens behov och det är därför viktigt att sambandet mellan dessa och åtgärderna framstår tydligt i ansökan och särskiljs från organisatoriska eller relationella faktorer.

Tilläggsbeloppets storlek

Tilläggsbeloppet är inte avsett att täcka samtliga kostnader för barnet/eleven. Det är upp till förskolan/skolan att, inom ramen för grundbeloppet, anpassa verksamheten och omsorgen utifrån barnets/elevens specifika behov och förutsättningar.

Tilläggsbelopp fastställs inte generellt utan individuellt. Men det finns utrymme att fastställa tilläggsbeloppet genom jämförelser.

Utbetalning

Tilläggsbelopp utbetalas med en tolftedel varje månad från och med datum för ansökan. Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt. Enligt utbildningsnämndens riktlinjer om tilläggsbelopp ersätts sökande verksamhet för den innevarande månaden som ansökan inkommer till utbildningskontoret om ansökan inkommer senast den 15e i den månaden. För ansökningar som kommit in efter den 15e medges tilläggsbelopp normalt från månaden efter att ansökan kommit in.

Exempel: Om ansökan kommer in till utbildningskontoret den 15 oktober beviljas      tilläggsbelopp normalt från den 1 oktober. Om ansökan kommer in till utbildningskontoret den 16 oktober beviljas tilläggsbelopp normalt från den 1 november.

Beslut om tilläggsbelopp tidsbegränsas till högst ett läsår. Om barnet/eleven under läsåret flyttar till en annan adress utanför Sollentuna kommun eller byter förskola/skola, ska detta meddelas ansvarig handläggare på utbildningskontoret. 

För gymnasiet

Fristående gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Kommunala gymnasieskolor kan söka bidrag för skolans självkostnader för elevers behov av särskilt stöd.

Blanketter för gymnasieskolor

För elever i anpassade grundskolan

Det är hemkommunen som bedömer bidrag för elever i anpassad grundskola genom behovsgrupp. Det finns fyra behovsgrupper. Varje behovsgrupp består av grundbelopp och tilläggsbelopp och prövas individuellt för varje elev. Fristående anpassad grundskola ska söka ersättning för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun.

Blanketter för grundskola och anpassad grundskola

Kommunala anpassade grundskolor får bidrag utifrån behovsgrupp och genom en så kallad interkommunal överenskommelse.

För elever i anpassade gymnasieskolan

Fristående anpassade gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd  eller annan insats under stor del av skoldagen. 

Blanketter för anpassade gymnasieskolor