Till navigation Till innehåll (s)

Transport av farligt avfall

En del avfall är så farligt för miljön och/eller hälsan att det är klassat som farligt avfall. För den typen av avfall gäller speciella regler.

Ditt ansvar enligt miljöbalken

Du som transporterar avfall har ett ansvar att lämna det till en mottagare som i sin tur får hantera det. Därför måste du ha kännedom om vad det är för avfall du transporterar. Du måste också ha koll på att mottagaren av avfallet är godkänd. Du som transportör behöver oftast anmäla eller ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsplikt gäller som regel om verksamheten transporterar farligt avfall.

Om du hanterar farligt avfall ska du dessutom:

 • Upprätta transportdokument i samband med borttransporten
 • Föra anteckningar om avfallet innan du påbörjar transporten
 • Rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar från att du gjorde anteckningen.

Rapportera till avfallsregistret, Naturvårdsverket

Om farligt avfall

Visst avfall är så farligt för miljön och/ eller hälsan att det är klassat som farligt avfall. Då gäller speciella regler. I avfallsförordningen finns en förteckning över farligt avfall. Se bilaga 3 och 2 kap 2 § avfallsförordningen (SFS 2020:614).

En lista med exempel på farligt avfall:

 • Oljeavfall.
 • Lösningsmedelsavfall.
 • Färg- och lackavfall samt lim- och fogmasseavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
 • Köldmedia (CFC, HCFC och HFC).
 • Impregnerat trä.
 • Miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium.
 • De flesta elektriska eller elektroniska produkter.
 • Isolermaterial som innehåller asbest.
 • Elkabel, om du inte kan visa att kabeln inte innehåller farliga ämnen.
 • Avfall som innehåller kvicksilver (som lysrör) eller kadmium.
 • Avfall som innehåller tungmetaller.

Miljösanktionsavgifter

Om du rapporterar in uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret för sent kan du behöva betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Kommunen kan även döma ut miljösanktionsavgift om transportdokument inte upprättas enligt de krav som ställs i lagstiftningen.Det är kommunen som dömer ut avgiften men den tillfaller staten.

Kommunen har ansvar för tillsynen

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet i Sollentuna kommun följer miljöbalkens regler. Där är avfalls- transportörer en viktig aktör. Avdelningen har tillsyn över samtliga transportörer som har sitt säte eller som bedriver verksamhet inom kommunen.

Tillsyn kan ske på olika sätt. Du som har verksamhet med säte inom Sollentuna kommun kan bli kontaktad för en föranmäld inspektion där avfallshanteringen granskas. En inspektion kan även ske oanmäld, exempelvis i samband med att du transporterar avfall till en anläggning inom kommunen.

Tillsynsavgift

Kommunens tillsyn finansieras via avgifter. Vi tar betalt för allt arbete som behövs för tillsynen exempelvis inspektioner, granskning av material och skrivelser. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Miljötaxan hittar du under taxor och avgifter: 

Taxor och avgifter