Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomi och budget

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. Vi vill höja kvaliteten för varje krona som du betalar i kommunalskatt.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Budgeten är en fördelning av våra resurser, alltså skatteintäkter, mellan kommunens olika nämnder.

Budgeten innehåller en skattesats och en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Den beskriver även om det finns specifika uppdrag till nämnderna.

Nämnderna planerar sin verksamhet utifrån den budget som är beslutad. Sedan fördelar de resurserna som de fått i budgeten mellan sina olika områden. Nämnderna sätter också upp mål enligt kommunens styrmodell och de beskriver arbetet för att bidra till kommunens övergripande mål. 

Sollentuna kommuns budget för 2023 beslutades av kommunfullmäktige 15 december 2022. 

Så här fördelas kommunens resurser under 2023

Av varje 100-lapp i kommunens budget fördelas summan så här:

  • Utbildningsnämnden: 53 kronor.
  • Vård- och omsorgsnämnden: 24 kronor.
  • Kommunstyrelsen: 9 kronor.
  • Socialnämnden: 8 kronor.
  • Kultur- och fritidsnämnden: 4 kronor.
  • Övriga nämnder: 2 kronor.

Övriga nämnder är:

  • Överförmyndarnämnden.
  • Miljö- och klimatnämnden.
  • Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden.

Skattesats

Siffrorna i tabellen visar skatten i riket och Stockholms län i genomsnitt, samt den faktiska skatten i Sollentuna kommun.

Skattesats
Skattesats Riket Länet Sollentuna
Kommuner 20,67 18,33 18,12
Regioner 11,56 12,08 12,08
Summa 32,24 30,41 30,20