Till navigation Till innehåll (s)
Tureberg, vinter, centrum, ungdom

Årsredovisning för Sollentuna kommun

Kommunens årsredovisning för 2021 visar att kommunen uppfyller de finansiella målen. Kommunen fortsätter arbetet mot de övergripande målen; trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation.

Resultatet för 2021 blev 277 miljoner kronor, exklusive reavinster. Det totala resultatet är 535 mkr.

Den globala pandemin

Pandemin präglade även året 2021, med stor påverkan på människor och verksamheter. I årsredovisningen kan du läsa mer om hur kommunen påverkats i de olika verksamheterna. Vi har arbetat hårt med att minska smittspridningen och minimera störningar i kommunens verksamheter, genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 290 miljoner kronor. Arbetet med att renovera Sollentunas kommunhus, Turebergshuset, fortsatte för att vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2022/23. Den pågående utbyggnaden av Väsjöområdet fortsatte med fokus på Väsjö torg och Södersätra. Utvecklingen av det gamla mässområdet har startat, för att göra plats för cirka 700 nya bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor samt nya gator och torg. Malmvägen rätas ut mot söder och nya Malmplan anläggs.

Totalt har kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, investerat ca 1  148 miljoner kronor i både fastigheter och infrastruktur.

Invånare och bostäder

Folkmängden ökade och vid årsskiftet var vi 75 108 invånare, vilket är en ökning med 1 118 personer. Det föddes 789 nya bebisar. Under året färdigställdes 499 nya bostäder i kommunen.

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter. Kommunens resultat 2021 är 277 miljoner kronor i vinst, att jämföra med 129 miljoner kronor i vinst 2020.

Resultatet för kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, är en vinst på 1 226 miljoner kronor. En stor reavinst från en försäljning av ett fastighetsbolag under året bidrog till det höga resultatet.

Kommunen har en stabil balansräkning med en soliditet på 56 procent och ett positivt kassaflöde.

Näringsliv

Sollentuna rankades som fjärde mest företagsvänliga kommun i länet. Allt fler väljer att starta företag här och 628 nya företag registrerades under året. 

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger  en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

Årsredovisningen för 2021 beslutades av kommunfullmäktige den 21 april 2022.

Så används dina skattepengar

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att drygt 77 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? Här kan du se hur varje inbetald 100-lapp användes under år 2021.

  • Skolor och utbildning: 54,39 kr
  • Vård och omsorg: 23,27 kr
  • Socialt stöd: 7,47 kr
  • Kultur och fritid: 4,37 kr
  • Samhällsbyggnad, klimat, miljö, natur och teknik: 4,08 kr
  • Kommunstyrelsen, revision, näringsliv och arbetsmarknad: 6,42 kr

Mer läsning för dig