Till navigation Till innehåll (s)

Block 2 - Seminarier 14:45 - 15:15

Välj ett av dessa miniseminarier i Block 2, konferensen Inga utsatta områden.

Data på karta – hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever?

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun har utvecklat en process där elevernas resultat utifrån livsvillkor synliggörs i en karta. Data på karta visualiserar de folkbokförda eleverna i Sollentuna oaktat vilken skola man går i och hjälper oss att få syn på hur vi kan sätta in tidiga insatser. Data på karta är också SKR:s bidrag till samverkande länder utifrån Agile Education Project där man driver datadriven skolutveckling.

Linda Ekstrand, förvaltningschef utbildningskontoret, Sollentuna kommun

Så når vi fler på arbetsmarknaden – systematiskt arbete för att nå nya målgrupper

Hur säkerställer vi ett framgångsrikt deltagande i våra verksamheter som hjälper de som står långt från arbetsmarknaden till arbete eller studier? Med nya metoder når vi målgrupper i utsatta områden, en målgrupp som vi haft svårt att nå fram till.

Representanter från arbetsmarknadsenheten; Navigator/Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), vuxenutbildningen, Sollentuna kommun, projektet Etableringslyftet, Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner i samverkan, föreningen Möjligheternas Plats och föreningen Mamma United.

Stadsmiljöer för trygghet (dubbelseminarium 60 min.)

Hur arbetar vi med stadsomvandling för trygga livsmiljöer? Med långsiktiga mål och uthållighet arbetar Sollentuna löpande för att samordna och utveckla trygghetsarbetet i samhällsbyggnadsverksamheten.

Anna Holm, samhällsbyggnadschef, Sollentuna kommun

Samhällsplanering och utvecklingsplaner för ökad trygghet för boende, besökare och näringslivet i Edsberg och Rotebro. Så arbetar vi med bred samverkan inom kommunkoncernen.

Sara Hultqvist och Elin Ericson, områdesansvariga stadsutvecklare, Josefin Nörby Alfort, näringslivutvecklare, Sollentuna kommun

Fastighetssamverkan för ökad trygghet med fokus på fastighetsförvaltningen och Boende Integration och Dialog (BID) som metod. Med gemensamma prioriteringar och snabbare trygghetsåtgärder inom drift och förvaltning av byggnader och utemiljöer ökar vi trivsel och trygghet i utsatta områden. Ett utvecklat samarbete och god relation mellan polis, kommun och fastighetsägare är ett av våra främsta medel mot den organiserade brottsligheten i våra bostadsområden. Det gäller skadegörelse, narkotikabrott, otrygghetsskapande porthäng och annan grov brottslighet.

Anna Mellström, VD Sollentunahem AB, Kristian Bergström, kommunpolis, LPO Sollentuna

Samverkan mellan socialtjänsten och polisen med nya metoder

Hur kan en smidig och sömlös samverkan skapa förutsättningar för utveckling utifrån behov hos två olika organisationer? Socialkontoret har de senaste åren utvecklat sin samverkan med polisen. Idag har vi en välfungerande samverkan på en övergripande nivå, som gjort att vi på kort tid har kunnat utveckla bland annat både individsamverkan och implementerat nya metoder.

Lena Moseley, avdelningschef, barn och unga, socialkontoret, Sollentuna kommun,
Jenni Pers Dahlqvist, polisinspektör, LPO Sollentuna

SAGA - SAmarbete och Gemensamt Ansvar mellan Sollentuna kommun och Region Stockholm

Ing­et barn i Sol­len­tu­na ska be­hö­va vän­ta i fle­ra år på att få rätt stöd. SA­GA-tea­met är en sam­ver­kan mel­lan socialkontoret och utbildningskontoret i Sollentuna kommun, barn­häl­so­vården och barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP). Till­sam­mans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. Ge­nom att sam­ver­ka blir vi bätt­re på att fö­re­byg­ga psy­ko­so­ci­al ohäl­sa och främ­ja frisk­fak­to­rer hos barn. Vi berättar om hur vi genom strukturerad samverkan kan erbjuda barn och unga insatser i ett tidigt skede.

Veronica Engström, processledare, förebyggande enheten, Socialkontoret, Sollentuna kommun

After school på biblioteket – varför en succé?

Lär dig mer och inspireras av hur biblioteket har lyckats med regelbundna och välbesökta aktiviteter för barn i åldern 8-12 år. Bibliotekets verksamhetsmål ska bidra till en meningsfull och trygg fritid med ett mångfacetterat utbud för barn och unga i kommunens alla områden och med after school har vi lyckats uppnå målet.

Anna Edquist, bibliotekschef och Thomas Nyman, kultur-och fritidsnämndens ordförande, Sollentuna kommun

Inga utsatta områden - hela programmet

Mer läsning för dig