Till navigation Till innehåll (s)
17 mål för Agenda 2030

Mål för hållbarhet

Våra mål för hållbarhet utgår från Agenda 2030. Det är 17 mål som FNs medlemsstater har formulerat. Tillsammans ska målen leda till en hållbar värld, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Sollentunas kommunfullmäktige har en policy för arbetet med Agenda 2030. Det betyder att alla nämnder och förvaltningar samt kommunens bolag är delaktiga i arbetet med att uppfylla målen och att skapa ett långsiktigt hållbart Sollentuna.

Sollentuna kommun har alltid arbetat för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle – det är en del av kommunens uppdrag och dagliga arbete. Tack vare FNs Agenda 2030 har kommunen samma mål som andra kommuner och som alla FNs medlemsstater. 

Sollentuna kommun har valt att fokusera extra på följande områden.

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet.
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunen arbetar för att den egna verksamheten ska uppfylla målen och vi satsar på att underlätta för invånare och näringsliv att bidra till arbetet med hållbarhet.

I policyn kan man läsa vilka nämnder som är kopplade till vilka mål och hur fokusmålen har valts ut.

Agenda 2030 i Sollentuna författningssamling

Varje år från 2021 gör kommunen en sammanställning av ett stort antal indikatorer och av själva arbetet med Agenda 2030.  Det går också att jämföra Sollentuna med andra kommuner i den stora gemensamma databasen Kolada.

Sammanställning av kommunens arbete med Agenda 2030 för år 2022Jämför Sollentunas resultat för Agenda 2030 i Kolada