Till navigation Till innehåll (s)

Bostadsanpassningsbidrag

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vad kan vi hjälpa till med?

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag kan hjälpa dig med att:

 • Ge förslag på lämplig anpassning.
 • Ta in åtgärds- och kostnadsförslag.
 • Ta kontakt med fastighetsägare.
 • Ta andra kontakter som kan bli aktuella.

Kontakt

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, oavsett ålder, kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du kan söka bidrag för anpassningsåtgärder i den bostad som du bor permanent i.
Bidrag kan inte beviljas för anpassning i fritidshus.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det gäller åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att din bostad ska bli ändamålsenlig och att du ska få ditt dagliga liv att fungera. 

Vanliga åtgärder

 • Borttagning av trösklar
 • Montering av stödhandtag, ledstång, ramp
 • Installation av spisvakt
 • Borttagning av badkar och iordningställande av en duschplats
 • Installation av automatisk dörröppnare, trapphiss

Begränsningar i bostadsanpassningsbidraget

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du bifoga ett intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan sakkunnig. De kan utreda ditt behov av anpassning i din bostad och skriva intyg. Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som kan bedöma ditt behov av anpassning, prova ut hjälpmedel och/eller om det finns behov av bostadsanpassning i din bostad. Vid behov av bostadsanpassning kan de skriva ett intyg som beskriver dina problem i bostaden.

Ansökan

 • För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in en ansökningsblankett och ett intyg. Se till att fylla i ansökningsblanketten så fullständigt som möjligt.
 • Om information saknas behöver vi begära in kompletterande uppgifter vilket förlänger handläggningen.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst

Om en fullmakt från sökande bifogas, kan en anhörig signera med sin e-legitimation.

Intyg

Till ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, eller annan sakkunnig, som har gjort en bedömning av behovet av den åtgärd som du ansöker om. Om du behöver kontakta en arbetsterapeut- kan du ta kontakt med:

 • Sollentuna Rehab på telefon 08-587 305 17 eller
 • Aktivera Kiropraktik & Rehab på telefon: 08-630 09 90.

Utredning

Din ansökan placeras i kö och handläggs i turordning. Din handläggare granskar ansökan och intyg. Handläggaren kontaktar dig för information och eventuella förtydliganden. Vid behov bokar handläggaren in ett hembesök.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan behövas liksom offerter från entreprenörer.

Offert eller kostnadsberäkning

Till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan du bifoga en offert eller en kostnadsberäkning för de åtgärder du söker bidrag för. Bidrag kan beviljas till skälig kostnad för anpassningsåtgärden. Tänk på att entreprenören som du frågar måste ha F-skattsedel.

Medgivanden från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

Om du inte själv äger din bostad behöver din fastighetsägare godkänna att anpassningarna får utföras.
Om någon annan står på hyreskontraktet eller äger bostaden tillsammans med dig behöver även de godkänna att anpassningarna får utföras.

Fastighetsägaren ska utlova att inte kräva ersättning av dig eller annan som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna vid en eventuell flytt.

Beslut

Du kan få bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet skickas till dig per post.

Om du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag så framgår det av beslutet till vilken åtgärd bidrag beviljats och med vilket bidragsbelopp. Din handläggare har bedömt det beloppet som skäligt för att kunna utföra de åtgärder som du beviljats bidrag för.

Om du inte blir beviljad bostadsanpassningsbidrag har du alltid möjlighet att överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar finns på beslutet som skickas till dig.

Beställa åtgärder

Du ska själv beställa åtgärden från en entreprenör som har F-skattsedel och behörighet inom aktuellt område. Konsumenttjänstlagen gäller. Om det är något som du inte är nöjd med efter utförd åtgärd - kontakta entreprenören direkt för reklamation.

Utbetalning av bidragsbeloppet kan ske på två sätt.

Alternativ 1 

Bidraget betalas ut till dig när du skickat in en kopia på fakturan eller kvitto till kommunen och ett kontonummer i ditt namn dit bidraget kan betalas ut. En förutsättning för utbetalning av bidraget är att arbetet är fackmannamässigt och utfört utifrån gällande bygglagstiftning. Handläggaren kontrollerar att anpassningsåtgärden är utförd i enlighet med beslutet.

Alternativ 2

Om du vill att fakturan ska skickas direkt till kommunen för betalning behövs en skriftlig fullmakt. Kommunen betalar då fakturan med det bidrag du beviljats.

Ansökan i efterskott

Det är möjligt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand.

Skicka in ansökningsblankett och ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig då den utfördes. Du behöver även bifoga faktura eller kvitto för de kostnader som du haft för anpassningen.

Reparationsbidrag

Om du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag till en installation av teknisk utrustning, till exempel en hiss eller dörrautomatik, så kan du ansöka om bidrag för eventuella reparationer, service och besiktningar. Du ska fortfarande ha ett behov av installationen.

Bidraget täcker vad som är skälig kostnad för reparation, service och besiktning.

Boverket - Om reparationsbidrag

Felsökning av dörrautomatik och handsändare

Felsökning av hiss

Återställningsbidrag 

Återställningsbidrag kan bara sökas av fastighetsägare av flerbostadshus för att återställa anpassningar som gjorts i fastigheten med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller anpassningar som inte används längre och som är till nackdel för andra boende.

Information till intygsskrivare

Information till fastighetsägare

Länkar

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag - riksdagen.se

Boverkets författningssamling - boverket.se

Regeringens proposition 2017/18:80 - riksdagen.se

Rollfördelningen i ärenden om bostadsanpassningsbidrag om sökanden ansöker om kontantbidrag - boverket.se

Mer läsning för dig