Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi

Allt vi gör, syftar till att bidra till lärande och utveckling för våra elever. Vi erbjuder en god studiekultur där varje lektion är viktig och där elever är i lärande. Vi vill att varje elev som går hos oss ska kunna säga: Jag är en som lär och jag är bland vänner.

Skolans organisation förändras kontinuerligt för att möta de skiftande behoven hos våra elevgrupper. Det som är konstant är engagemanget för och nyfikenheten på våra elevers lärande: Hur går det till när det går till? och Vad ska till när det står still? är frågor vi ständigt söker svaren på. Vi arbetar systematiskt för att skapa lärande grupper och med att följa upp resultat på elev- och gruppnivå.

Elever i Silverdalsskolan möter varierade arbetsformer, där digitala och analoga arbetssätt varieras. Varje elev i skolan har tillgång till en lärplatta. Vi använder kraften i digitala verktyg som hävstång för lärande, men värderar samtidigt analoga arbetsformer med papper och penna. Själva växlingen är viktig för att varje elev ska få sitt. Ögat och handen är viktiga och de praktisk-estetiska ämnena, bild - hemkunskap - idrott - musik - slöjd, är än mer viktiga att få öva i skolan för barn och ungdomar som växer upp i vår digitala tidsålder. 

Det digitala arbetet tar sin start med att förskoleklassen använder sig av lärplattan för att utforska språkljud och bokstäver, samt arbetar systematiskt med matematik via appen Vektor. Vektor är en forskningsbaserad app som låter elever utforska grundläggande matematik på sin egen nivå. Elever som hunnit långt i sin matematiska utveckling får svårare uppgifter än de elever som behöver kämpa lite mer för att göra matematiken till sin.

I slutet av årskurs 9 är våra elever väl förberedda för gymnasieskolans arbetssätt och har kunskap om hur de kan använda digitala verktyg som hävstång för sitt eget lärande. Vi arbetar med lärplattan på många olika sätt, både i teoretiska ämnen och i digitalt skapande.

En del i vår verksamhetsidé är att vi som skola hela tiden ska vara bra på att bli bättre. Därför har vi regelbundet avstämningar kring elevers resultat och mående. På så sätt kan vi koppla undervisning till resultat på elevnivå och gruppnivå. Parallellt med det bidrar skolans elevråd med viktig information om hur eleverna uppfattar den verksamhet vi erbjuder. Även skolråd och de synpunkter vi får vid IUP-samtal bidrar till att vi får syn på oss själva.

Basen i vårt arbete med att förändra och förfina vår verksamhet är den bild som framträder när vi lägger samman våra egna analyser med elevers återkoppling och synpunkter från vårdnadshavare. Samtidigt som vi ser att utfallen oftast är goda, ser vi ibland att bra kan bli bättre. Då försöker vi igen, på ett delvis annat sätt. Hos oss är det evolution snarare än revolution som behövs i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är inte enkelt att skapa bästa skolan för varje elev som går hos oss, men det är vårt mål.