Till navigation Till innehåll (s)

Verksamhetsidé

Vår målsättning är att vara bästa möjliga skola för varje elev och att alla ska nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi vill vara så bra och ha så gott rykte att Silverdalsskolan ska vara det naturliga förstahandsvalet för alla familjer i Silverdal. Läs mer i vår verksamhetsidé:

Lärande och trygghet i centrum

Allt vi gör, syftar till att bidra till lärande och utveckling för våra elever. Vi erbjuder i stort en lugn studiekultur där varje lektion är viktig och där elever kan koncentrera sig på lärande. 

För att våga misslyckas, prova igen och lära sig är ett gott arbetsklimat viktigt. Vi har ett enat förhållningssätt och tydliga förväntningar kring hur elever möter varandra. Vi är sedan länge en certifierad Olweusskola. 

Vi värnar om positiva och förtroendefulla relationer mellan skolans elever och personal.

Förväntningar och uthållighet

Vi vet att alla elever kan lära sig och utvecklas långt mer än vad de själva anar. Vi visar att vi tror på våra elever. Vi stöttar och utmanar för att de hela tiden ska nå längre. Vi vet också att lärande kräver ihärdighet och uthållighet, därför lär vi våra elever att inte ge upp och att pröva nya strategier. Varje elev som lämnar Silverdalsskolan ska göra det med en grundmurad övertygelse om att man kan lära sig och bli bra på vad som helst.

Tid i träning spelar roll för resultatet, oavsett vem och vad det gäller.

Bedömning 

Vi tror på kraften i snabb, frekvent och adekvat återkoppling. Vi följer kontinuerligt och på olika sätt elevernas kunskapsutveckling och utformar undervisningen utifrån det. 

Elever görs delaktiga och lär sig att förstå målen, var de befinner sig och hur de ska göra för att komma längre i sitt lärande. All löpande bedömning är framåtsyftande och planeras in och integreras i undervisningen.

Viktigast är dock inte att pressa elever mot högre betyg, utan att uppmuntra ansträngning och uthållighet. Det ger resultat!

Struktur

En tydlig struktur underlättar att koncentrera sig på det som är viktigt. Lektionerna är välplanerade och eleverna vet vad som förväntas. Mål, aktiviteter och bedömning går i linje med varandra. En del i vår inre struktur är att ledning, elevhälsa och elevstöd finns nära när arbetslagen behöver stöd.

Under läsåret 22/23 fortsätter arbetet med att göra undervisningen än mer tillgänglig via strukturer gemensamma för hela skolan.

Bäst på att bli bättre

För att bli bästa skolan för varje elev som går här behöver vi vara riktigt bra på att bli bättre. Vi analyserar regelbundet resultat på elev-, klass- och skolnivå för att identifiera vad som fungerar väl och vad som behöver förändras i våra arbetssätt. 

Under läsåret 22/23 fortsätter vi vår stora satsning på tillgänglig undervisning, samt på likvärdig användning av digitala verktyg för kompensation och motivation.

Nyfikenhet

Vår utveckling bärs av nyfikenhet - på eleverna varandra och omvärlden. Vi håller oss ständigt uppdaterade kring forskning om lärande och är aktivt nyfikna på den tekniska utveckling som i hög takt förändrar arbetslivet både i samtid och framtid.