Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi arbetar med att förebygga och upptäcka kränkande och diskriminerande handlingar på skolan. Vi utreder skyndsamt och agerar när en sådan situation ändå uppstår. 

På vår skola strävar vi mot att alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck, ålder eller sexuell läggning har lika värde och att alla ska behandlas med respekt. 

Vi vill ha ett klimat bland våra barn, elever och personal som präglas av öppenhet och demokrati. Om du misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling eller utsätter någon annan för kränkande behandling kan du kontakta barnets mentor, skolans olweus-grupp, fritidspersonal, elevhälsan eller rektor.  

Elevernas delaktighet

Eleverna blir delaktiga genom olika råd som klassråd, elevråd,  fritidsråd, kartläggningar och individuella samtal.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna blir delaktiga genom föräldraråd och föräldramöten.  Plan mot kränkande behandling och diskriminering finns tillgängligt att beställa via mail från skolan. Föräldrarådet är delaktiga i utformandet av planen. 

Personalens delaktighet

Personalen är aktivt delaktiga i utformande av planen, genomför åtgärderna, utvärdera och sätter nya mål. En del av personalen är representerad i skolans Olweus-grupp. All personal arbetar enligt Olweus- vårt förebyggande arbete kring mobbning.