Till navigation Till innehåll (s)
Entré

Om skolan

Töjnaskolan är en treparallellig skola från förskoleklass upp till årskurs 9 med ca 770 elever.  Vår vision är att varje elev på Töjnaskolan ska utvecklas.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Våra ledord är ordning och reda, trygghet och hög kvalitet

Töjnaskolan är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå uppsatta mål. Varje elev på skolan skriver under skolans ordningsregler, som innebär att eleven åtar sig att följa ordningsreglerna. Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av exempelvis mobiltelefoner.

Vi strävar och arbetar aktivt för att erbjuda eleverna en stödjande, stimulerande och utmanande miljö som präglas av trygghet och respekt under hela skoldagen. Våra värderingar är viktiga. Töjnaskolan ska vara en plats där vi ska vara vänliga mot varandra, respektera och hjälpa varandra och där varje elev ska ha minst en förtroendefull relation till en vuxen på skolan. 

Vår vision är att varje elev på Töjnaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Undervisningen, under hela skoldagen, ska hålla en hög kvalitet, vara varierad och anpassad utifrån elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. 

Vår fritidshemsverksamhet sker utifrån läroplanen och följer en tydlig struktur, där lärorika och meningsfulla aktiviteter erbjuds till eleverna.

Vi värnar om lektioner som leds av behöriga lärare. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. Lärarna har en central roll och vägleder eleverna till fördjupade kunskaper. 

Ordning och reda, trygghet och hög kvalitet är en del i Töjnaskolans kvalitetsarbete, där vi vill vara en plats där varje elev kan växa utifrån sina förutsättningar.

Välkommen till Töjnaskolan!