Till navigation Till innehåll (s)

EHT-Elevhälsoteam

I Sollentuna kommun är elevers hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utveckla...

Elevhälsan

Rektor leder skolans elevhälsoarbete tillsammans med biträdande rektorer. Elevhälsan består av speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. 

Elevhälsans personal träffas kontinuerligt och behandlar övergripande elevhälsofrågor och enskilda elevärenden som uppmärksammats av arbetslagen. Elevhälsans arbete utgår från ett Salutogent perspektiv. Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus som betyder hälsa och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Det betyder att vi i elevhälsans arbete fokuserar på det som fungerar för eleven och genom det stärker och skapar positiva utvecklingsområden.

 

Elevhälsan