Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer, rutiner & regler

Rutiner och riktlinjer för särskilt boende för äldre.

Synpunkter och klagomål

För vård- och omsorgskontoret är det viktigt med en god, säker och systematisk avvikelsehantering. Synpunkter och klagomål som kommer från brukare och kunder ger oss möjlighet att förebygga att missförhållanden uppstår samt att utveckla och förbättra verksamheten. Det bidrar till en trygg och säker vård och omsorg av hög kvalitet för våra kunder och brukare.

Blankett för hantering av synpunkter och klagomål som inkommit till vård- och omsorgskontoret och som rör utförare

Riktlinjer

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Inhämtade av samtycke

Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner

Insatsbeskrivningar

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för SoL-insatser

Parboende

Riktlinjer för parboende i Sollentuna

Rutiner

Byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Byte av VC och IVO-tillstånd

Hantering av SoL-akter

Hantering av SoL-akter

In- och utflytt

Rutin in och utflytt särskilt boende

Presentationsmaterial

Det är viktigt att informationen som vi delar ut till brukarna är korrekt, både på webbplatsen och i de fysiska presentationsbladen. 

Uppdatera informationsmaterial

Genomförandeplan 

Rutinmall för genomförandeplan