Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi arbetar för att upptäcka och skyndsamt utreda när en kränkning uppstår. Om du misstänker att ditt barn utsätts eller utsätter någon annan kan du kontakta skolan. Det kan du göra till barnets mentor, skolans olweus-grupp, fritidspersonal, elevhälsan eller rektor.

Vi vill ha ett klimat som präglas av öppenhet och demokrati. I det här arbetet är både elever, vårdnadshavare och personal viktiga och delaktiga.

  • Klassråd, elevråd och fritidsråd.
  • Föräldraråd och föräldramöten. 
  • Kartläggningar och individuella samtal
  • Plan mot kränkande behandling finns.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig