Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

Trygghet och studiero

Vi har en likabehandlingsplan som beskriver vårt arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har också ordningsregler som beskriver elevens rättigheter och skyldigheter.

Våra ordningsregler innehåller tre centrala fokusområden:

Respekt

Eleverna och personalen på skolan ska visa respekt och hänsyn till varandra. Detta innebär att man inte får kränka, diskriminera, trakassera, hota eller skada någon på skolan.

Studiero

Eleverna förväntas bidra till studiero och en god lärmiljö. Eleverna ska inte använda sina mobiltelefoner eller teknisk utrustning på ett icke angivet sätt.

Skolans egendom

Eleverna är ansvariga för att ta hand om skolans egendom och utrustning. Det är inte tillåtet att förstöra eller stjäla något som tillhör skolan eller någon annan på skolan.

Kvalitet och uppföljning

Vi arbetar vi systematiskt för att säkerställa att samtliga elever får en så god utbildning. Vi sammanställer löpande våra resultat, analyserar dem. Vi sätter in åtgärder när vi får signaler om låg måluppfyllelse. 

I mitten av varje termin gör vi prognoser över måluppfyllelse och betyg för att i så god tid som möjligt få veta om det finns behov av ytterligare insatser för att alla ska kunna nå målen.

Vårt övergripande mål är alltid att samtliga barn och elever ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mobilfri lärmiljö

Vi på Töjnaskolan har beslutat att införa en mobilfri lärmiljö under hela skoldagen. Det innebär att elever lämnar från F-6 lämnar in sin mobiltelefon i samband med första lektionen och hämtar ut den i slutet av dagen. Mobilerna förvaras i ett låsbart skåp under skoldagen. 

Högstadiet har mobilfria lektioner vilket innebär att eleverna lämnar in sina mobiltelefoner innan varje lektion och får tillbaka den vid avslutad lektion. 

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig