Till navigation Till innehåll (s)

Så här arbetar vi

Vi vill att skolan ska spegla samhället och de som lever och verkar i det. På Vaxmoraskolan får varje elev möjlighet att utvecklas för att vara en del av världen.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar förskollärare, lärare och personal i fritidshemmet tillsammans med eleverna för att skapa en lust till lärande. Här lägger vi grunden för det fortsatta lärandet genom hela skolan. Undervisningen varvas med lek för att skapa en lustfylld inställning till att inhämta kunskaper. 

Vi arbetar med skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Undervisningen utgår sedan från resultatet och elevernas förkunskap, behov och intressen. En speciallärare är kopplad till förskoleklass för att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser och stöd.

Årskurs 1-6

Vi har en positiv förväntan på våra elever och erbjuder en undervisning som håller hög kvalitet. Våra lärare är behöriga och vi erbjuder en varierad undervisning som möter varje elevs behov och förutsättningar.

Eleverna möter samma vuxna hela dagen, både i klassrummet, ute på rast och under eftermiddagen på fritidshemmet. Det bidrar till goda relationer och trygghet.

Eleverna arbetar analogt och digitalt om vartannat. Det ger en variation i arbetssätt och ges möjlighet att lära på olika sätt. Det finns också tillgång till speciallärare för de elever som behöver extra stöd i sin inlärning. 

Skolan samarbetar med Edsbergsskolan där årskurs 6 läser moderna språk och hemkunskap.

Digitalisering

Vår skola har ett särskilt klassrum, MakeIT, en kreativ och digital miljö.

Digitalisering på Vaxmoraskolan

Mobilfri skola

Vår skola är en mobilfri skola. Elever som tar med telefon till skolan lämnar den till ansvarig lärare under hela skoldagen. Det främjar:

  • En trygg och fredad zon.
  • Ökad fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa.
  • Ökat fokus och inlärningsförmåga på lektionerna.
  • Minskad mobbning, kränkningar och utanförskap.
  • Ökat socialt samspel på rasterna.
  • Ökad jämlikhet.

Hälsa och miljö

På Vaxmoraskolan tycker vi att det är viktigt att eleverna rör på sig.

Hälsa och miljö

Studiestöd

Vi erbjuder lärarlett studiestöd till de elever som behöver eller önskar att fördjupa sig i sina skoluppgifter. Årskurs 1-3 erbjuder studiestöd en eftermiddag i veckan och årskurs 4-6 erbjuder studiestöd två eftermiddagar i veckan.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet både innan och efter skoldagen. Verksamheten är en naturlig förlängning av skoldagen. Fritidshemmen samarbetar med varandra och erbjuder eleverna meningsfulla aktiviteter under eftermiddagarna.

Vårt fritidshem är uppdelat på tre avdelningar:

  • Förskoleklass och årskurs 1.
  • Årskurs 2 och 3.
  • “Klubben” för årskurs 4-6.

Här får eleverna möjlighet till skapande, rörelse, sällskapsspel, lek och mycket mer. Vi uppmuntra elever att prova nya saker. De fria aktiviteterna blandas med pedagogstyrd verksamhet. 

På rasterna kan eleverna välja att leka på egen hand eller delta i de vuxenstyrda aktiviteterna. Vi har även lekbod på skolgården som är fylld med lekredskap som inbjuder till olika former av fysisk träning och samarbetsövningar.