Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Vi arbetar aktivt för att förebygga och motverka mobbing och kränkningar bland våra elever. Vi är en Olweus certifierad skola. Det innebär att vi arbetar systematiskt för att skapa en trygg skolmiljö där eleverna kan lära sig och trivas tillsammans.

Alla vuxna på skolan reagerar och agerar mot oönskat beteende och följer upp situationer som kan uppstå. Det gör att vi har en skola med hög trygghet och tillit och därmed låg mobbningssiffror.

Vårt arbete med mobbning

Trygghetsgrupp

På skolan finns en trygghetsgrupp som arbetar förebyggande för trygghet och trivsel. Det sker genom med elevrådet, klassmöten och olika aktiviteter. 

Gruppen består av representanter från fritidshemmet, lärare i låg- och mellanstadiet, elevhälsoteamet och skolledningen. De arbetar systematiskt med gruppstärkande aktiviteter och övningar under hela läsåret.

Faddergrupper

Skolan har ett faddersystem som är förankrat i hela verksamheten. Eleverna i de högre årskurserna hjälper här de yngre eleverna och har gemensamma aktiviteter.

Plan mot diskriminering

Vi använder oss av rutiner för att säkerställa att vi arbetar systematiskt med att utreda, följa upp och vidta åtgärder samt stimulera till förbättring och utveckling. Eleverna svarar på en enkät två gånger per läsår för att följa upp elevernas upplevelse av trygghet och studiero samt kamratskap. 

  • Gemensamma ordningsregler med förväntansdokument.
  • Åtgärdstrappa vid avsteg från skolans policy för trygghet och studiero.
  • Elevråd och vårdnadshavarråd. 
  • Värdegrundsdiskussioner vid klassmöten.
  • Faddersystem.
  • Aktiv vuxennärvaro både inne och ute.
  • Utvärdering

Varje klass har också: 

  • Ordningsregler.
  • Klassråd.
  • Träning i konflikthantering.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig