Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuder olika former av stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan. Men fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande.

På Vaxmoraskolan finns ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. De skapar förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential. Här ingår rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare samt skolpsykolog. 

Elevhälsoteamet arbetar systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att tillgängliggöra undervisningen. 

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och behandlar övergripande elevhälsofrågor och enskilda elevärenden som uppmärksammats av skolans personal. På Vaxmoraskolan är elevernas hälsa allas angelägenhet och allas ansvar.

Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Extra anpassning och särskilt stöd

Elevhälsan på Vaxmoraskolan

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd