Till navigation Till innehåll (s)

Särskilda undervisningsgrupper för barn och unga med autism

Det är endast elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun som kan ansöka om plats i vår autismverksamhet. Ansökan görs tillsammans med elevens hemskola och beslut om placering fattas av en särskild antagningsgrupp.

Du får hjälp av din nuvarande skola att söka plats hos oss. Grupperna finns för elever från årskurs 1 till 9. 

Elever som får en plats i vår särskilda undervisningsgrupp lämnar sin hemskola och skrivs in i Silverdalsskolan. En strävan är dock att eleverna ska kunna återgå till en stor grundskoleklass. Placeringen utvärderas årligen.

Autismverksamhet håller till på ett eget våningsplan, högst upp i Silverdalsskolan. Undervisningen sker i åldersblandade grupper om 5-8 elever. Varje klass har en mentor och minst en resurspedagog i klassen. Eleverna har vuxenstöd under hela skoldagen, både i klassrummet och under raster och övergångar. 

Genom regelbundna samtal och utvärderingar stödjer vi varje enskild elev i sitt lärande, både akademiskt och socialt. Vi har nära kontakt med elever och vårdnadshavare, samt samarbetar vid behov med yttre instanser för att stötta varje individ på bästa sätt.

Undervisningsgrupperna har personal som endast arbetar inom autismverksamheten. I de praktiskt-estetiska ämnena har eleverna inom autismverksamheten lärare som arbetar både inom autismverksamheten och med de stora klasserna i Silverdalsskolan. Lokalerna för dessa ämnen finns på skolans entréplan. Om elever från autismverksamheten vill läsa ett modernt språk deltar de i de stora klassernas undervisning. Om behov finns kan eleven ha med en resurspedagog från autismverksamheten till dessa lektioner. 

Ett mål för autismverksamheten är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, samt att de blir behöriga att söka till gymnasieskolan.

Ett annat mål är att eleverna under tiden i vår skola ska få möjlighet att utveckla strategier för att hantera de utmaningar som uppkommer i vardagligt samspel i skolan och i de krav skolarbetet ställer. Många av de elever som kommer till oss har haft svårt att komma till sin rätt i stor grupp i sin ursprungliga skola.

Vi arbetar mycket med att utveckla de förmågor som kommer att behövas senare, i gymnasieskolan och i arbetslivet. Elever i vår autismverksamhet läser enligt grundskolans kursplan. 

Har du frågor?

Ansökan till Brageskolan och AST Silverdal läsåret 23/24 hittar du här

Extra anpassning och särskilt stöd i Sollentunas skolor