Till navigation Till innehåll (s)
Turebergsskolan

Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt med elevernas  trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv. Arbetslagen består av flera  årskurser och undervisningen bedrivs i små grupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med Ipads eller dator till varje elever.

Eleverna är indelade i klasser med cirka 20 elever i vardera. För varje klass ansvarar en eller ett par mentorer. Pedagoger och elevassistenter är uppdelade i fem olika arbetsgrupper/arbetslag med syfte att arbeta och samverka för att sträva mot skolans vision.

Fritidshem

Fritids är indelat i fyra olika avdelningar Rubinen F-2, Safiren F-5, Diamanten 3-6 och Smaragden 6-9 LSS. Här bygger vi  upp och förstärker grunder för elevernas utbildning genom att erbjuda alla elever möjlighet till utveckling av sin sociala kompetens. Detta gör vi med genomtänkta aktiviteter som erbjuder tillfällen till samtal, samarbete, konfliktlösning, problemlösning, diskussioner, lek och gemensam glädje.

Aktiviteterna främjar elevernas utveckling i empatisk förmåga, syftar till samarbete mellan elever, respekt för varandras olikheter samt till att ta ansvar för egna handlingar. Att få möjlighet och lust att lära sig nya saker samt använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt.

HBTQ-certifierad skola

Certifieringen innebär att vi på skolan arbetar aktivt och medvetet kring frågor om allas rätt till sina egna livsval. Vi använder  diskrimineringsgrunderna som basen för vårt arbete med elever och personal.
 

Aktiva elevråd 

Vi har två elevråd. Ett för de äldre eleverna och ett för de yngre. De är aktiva och arbetar med förbättring av sin skola på olika sätt.
 

Utbyte med skolor i andra länder

Vi har ett aktivt utbyte och samarbete med skolor i andra länder. Både på kommunal nivå tillsammans med andra skolor i kommunen men också på egen hand
 

Ture Tränar - extra undervisning i svenska

Många av våra elever behöver extra mycket tid för att utveckla det svenska språket. Därför har vi lagt extra undervisning utöver den obligatoriska timplanen i de yngre åldrarna (åk F-5). Under denna tid, utlagd en eller två eftermiddagar i veckan, får våra elever extra mycket språkutvecklande lärtid med lärare eller fritidspersonal innan fritids startar på eftermiddagen. Det är ett sätt som vi uppfyller vårt kompensatoriska uppdrag på.

STL-Skriva sig till lärande (STL)

Är en metod vi använder här på skolan. Det är en metod som låter eleverna använda sitt skrivna språk i många olika situationer. Forskningen visa att det är mycket utvecklande för eleverna att arbeta på det här sättet. Med sitt språk ska man tala med kompisarna. tänka, drömma och formulera vad man vill. Kommunikationen är en grundläggande mänsklig rättighet som skolan har att förvalta.

Så arbetar vi på RN-enheten

Vi erbjuder:
  • en inledande dialog om var eleven befinner i sin utveckling. Det sker tillsammans med elev, förälder, lärare, elevsassistent och habilitering.
  • regelbundna utvecklingssamtal och habiliteringssamtal, då nya mål fastställs och tidigare fastställda mål utvärderas.
  • individanpassad undervisning i små undervisningsgrupper.
  • 10-årig grundskola.
  • habiliteringsinsatser.
Detta ska leda till att varje elev har:
  • nått sina individuella mål inom skolans ämnesområden.
  • en god självbild, känner sina styrkor och svagheter.
  • förmåga att fungera i samverkan med andra.
  • förmåga att ta ansvar för sina handlingar.