Till navigation Till innehåll (s)

Skolkurator

Skolans kurator heter Linda Tolonen. Till henne kan eleverna vända sig med sina problem. Inga frågor är för dumma och inga problem är för små.

Det kan handla om:

  • personliga problem.
  • jobbiga situationer som uppstått i skolan eller på fritiden.
  • relationsproblem. 
  • dåligt självförtroende och självkänsla.

Skolkurator har tystnadsplikt. Det innebär att saker som eleven berättar inte får föras vidare till andra om inte eleven själv gett sitt samtycke till det.

Skolkuratorn har dock anmälningsplikt. Det betyder att skolkuratorn har skyldighet att informera rektor och socialtjänst om eleven utsätts eller utsätter någon för ett brott.

Om skolkurator misstänker att barnet far illa på något sätt i sin hemmiljö, gör skolan en så kallad orosanmälan för att både barnet och familjen ska få hjälp.

Skolkurator har alltid barnets bästa i fokus.

Kontakt

Elevhälsoteam

Skolkurator ingår i ett elevhälsoteam, EHT. Detta team ska verka för att elevens stödbehov tillgodoses.  

I EHT samverkar skolsköterska, rektor, logoped, mentor, specialpedagog, skolpsykolog samt skolkurator.