Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Vi har tagit fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetar efter Olweusmetoden.

Alla elever ska känna sig trygga i vår verksamhet. Sollentuna Musikklasser arbetar aktivt och målinriktat för att förhindra och motverka alla former av kränkningar.

Ansvaret och skyldigheten att agera och dokumentera gäller rektor och all övrig personal. Vi har delvis arbetat utifrån Husmodellen från diskrimineringsombudsmannen (DO), där vi har fokusgrupper med elevråd åk 7-9 och föräldraråd.

Planen ses över och följs upp varje år. Likabehandlingsplanen fungerar också som antimobbningsplan.

Skolans värdegrund

Sollentuna Musikklasser ska präglas av en atmosfär där varje individ känner sig trygg, respekterad och uppmärksammad.​ ​Alla former av kränkningar är oacceptabla.

Du är viktig!

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig