Till navigation Till innehåll (s)

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan, personnummer, namn och kontaktinformation, registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig och behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret.

De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare, skola, du väljer. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen Kunskapsparken kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Vuxenutbildningen Kunskapsparken behandlar dina uppgifter under den tid du är engagerad i våra verksamheter, därefter raderas de uppgifter som enligt lag kan tas bort inom fem år efter att du avslutat ditt engagemang hos oss.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen Kunskapsparken innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade eller i vissa fall, raderade.

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.