Till navigation Till innehåll (s)

Personlig assistans

På denna sida hittar du information som riktar sig till dig som utförare inom personlig assistans när en kund har valt er som utförare av insatsen. Du hittar även information om ersättning och fakturering och rutiner.

Handlingar som behöver skickas in

När en kund har valt ert företag som utförare behöver ni inkomma med följande handlingar till vård- och omsorgskontoret:

  • Fullmakt (för att kommunen ska kunna skicka en beställning av insatsen krävs en fullmakt från den enskilde).
  • Kopia på uppdragsavtal.
  • Ert företags tillstånd från IVO. 
  • Uppgifter enligt 11 a § LSS:
    - Uppgifter som visar om assistenten är närstående till, eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år och om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området. Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.
    - Uppgifter som visar att assistans inte utförs av någon som till följd av sjukdom, ålder eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent i enlighet med 9 d § 3 p LSS. 

Om ert tillstånd från IVO förändras behöver ni omgående meddela detta till vård- och omsorgskontoret. 

Ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan

Om den enskilde blir beviljad assistansersättning från Försäkringskassan kommer kommunen att ompröva sitt beslut om personlig assistans. Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalas ut av Sollentuna kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen. 

När den enskilde har fått beslut från Försäkringskassan är det viktigt att ni skyndsamt meddelar detta till den enskildes LSS-handläggare.  

Fördelning av timmar

Antal timmar som beviljas från kommunen beräknas på antal lediga dagar och antal dagar som den enskilde har sysselsättning (exempelvis skola eller daglig verksamhet). Timmarna som beviljas är en beräkning utifrån ett genomsnitt per månad. Det totala antalet timmar som utförs per år behöver stämma överens med beviljade timmar per år. 

Väsentligt förändrade förhållanden

Om behovet av assistans förändras eller upphör för den enskilde ansvarar den enskilde, tillsammans med er som utförare, att omgående informera ansvarig LSS-handläggare. 

Assistans på skola, daglig verksamhet eller sjukhus

Om den enskilde har rätt till personlig assistans under skoldagen eller på sin dagliga verksamhet framgår detta i beslutet. Om ett behov av personlig assistans under skoldagen eller på daglig verksamhet uppstår behöver ni begära om en utökning av insatsen hos ansvarig LSS-handläggare. 

Om den enskilde blir inlagd på sjukhus behöver ni meddela detta till den enskildes LSS-handläggare. Under en sjukhusvistelse är det sjukvårdspersonalen på sjukhuset som är ansvariga för att hjälpa den enskilde med dennes behov av stöd. Om den enskilde har rätt till personlig assistans under en sjukhusvistelse framgår detta i beslutet. Om ett behov av personlig assistans under en sjukhusvistelse uppstår behöver ni begära om detta hos ansvarig LSS-handläggare. 

Bedrägeri

Om oegentligheter eller överutnyttjande av insatsen misstänks eller upptäcks stoppas samtliga utbetalningar omedelbart under utredningstiden. Bidragsbrott polisanmäls och assistansanordnarens tillstånd anmälas för utredning till IVO. 

Kontakt för dig som utförare inom personlig assistans