Till navigation Till innehåll (s)

Värmebölja

Senaste årens allt varmare somrar har inneburit en stor utmaning för den kommunala hälso- och sjukvården. Ihållande höga temperaturer innebär en stor risk för många av våra sköra personer som bor i ordinärt boende eller någon kommunal boendeform och/eller vistas inom dagverksamhet/daglig verksamhet.

Informationsmaterialet nedan är ett viktigt stöd för att förebygga hälsorisker hos våra patienter när eventuell värmebölja inträffar. Vänligen ta del av det material som berör din verksamhet!

Styrdokument (Region Stockholm)

Handlingsplan vid värmebölja inom hälso- och sjukvård

Handlingsplan som riktar sig mot all hälso- och sjukvård som verkar inom regionen, både i regional och kommunal regi. 

Rapport från Socialstyrelsen

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Rapport som beskriver socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer. Ger även förslag på utvecklingsområden.

Arbetsmaterial för kommunal vård och omsorg

Informationsmaterial (Folkhälsomyndigheten)

Särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal

Råd till personal inom vård och omsorg

Informationsmaterial som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Innehåller även utskriftsvänlig information som kan fästas upp på arbetsplatsen.

Informationsmaterial (Läkemedelsverket)

Förvaring av läkemedel

Information och råd om hur läkemedel förvaras på ett korrekt sätt.

Informationsmaterial (MSB)

Värmebölja

för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlar på denna sida information om värmebölja (innehåller bland annat stöd, rapporter och studier).

Webbutbildning för personal (Folkhälsomyndigheten)

Hantera värmeböljor i vård och omsorg

Utbildning som syftar till att ge kunskap om enkla och effektiva åtgärder mot höga utomhustemperaturer inom vård och omsorg.