Till navigation Till innehåll (s)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Informationen på dessa sidor riktar sig till utförare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri i Sollentuna kommun.

Snabblänkar

Blanketter

Utbildningar

Vad gör MAS i Sollentuna?

MAS utarbetar riktlinjer samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom såväl planerad som oplanerad uppföljning.

Exempel på uppföljningar som MAS gör:

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering som genomförs tillsammans med apotekare en gång per år på alla äldreboenden. Regelbunden uppföljning genomförs även på grupp- och serviceboenden inom LSS. Ökad frekvens kan förekomma vid behov.
  • Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder tillsammans med Vårdhygien Stockholm
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Samverkan med läkarorganisationer inom SÄBO, vårdcentraler, rehaborganisationer, akutsjukhus samt andra aktörer inom Region Stockholm
  • Verksamhetsbesök/-uppföljningar och enkätuppföljningar
  • Avvikelsestatistik som gäller hälso- och sjukvård

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter. MAS agerar som sakkunnig inom hälso- och sjukvårdsfrågor på vård- och omsorgskontoret och socialkontoret, ansvarar för omvärldsbevakning inom hälso-och sjukvård och agerar stöd till verksamheter. Resultaten från MAS uppföljningar, förbättringsarbeten och patientsäkerhetsberättelser från de verksamheter MAS ansvarar för sammanställs årligen i en hälso- och sjukvårdsrapport. Rapporten presenteras därefter för ansvariga nämnder. 

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

Länkar

Vårdhandboken

Internetmedicin

FASS

Vårdhygien Stockholm

Smittskydd Stockholm

Vårdgivarguiden

Janusinfo

Läkemedelsverket

IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Socialstyrelsen

Palliativt kunskapscentrum

Svenska palliativregistret

Senior alert

NVP (nationell vårdplan för palliativ vård)