Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för personlig assistans, 2024

Ersättning som betalas ut för insatsen personlig assistans är 332,60 kronor per timme år 2024. Sollentuna kommun följer Försäkringskassans schablonbelopp. 

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Ni behöver bifoga en tidsredovisning som underlag för fakturan, se bilaga nedan. Vi godtar även att ni använder er av den mall som Försäkringskassan har tagit fram. 

I fakturan behöver ni, i enlighet med 9 § d § LSS, intyga att assistans inte utförs av någon:

 1. som inte har fyllt 18 år,
 2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. som till följd av sjukdom, ålder eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller
 4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2 - 4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen. 

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk.
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.

Bilaga

Ansökan för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom 

En begäran om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom (sjuklön) enligt 9 § 2 LSS är en begäran från en assistansberättigad om utökad assistans. Detta på grund av att ordinarie assistent blivit sjuk och ersatts med en vikarie. Det uppstår då en merkostnad för assistansutföraren, då man behöver betala ut sjuklönekostnader till den ordinarie assistenten samt lön till vikarien. Kommunen står för de merkostnader som uppstått för den ordinarie assistenten.

Bilaga