Till navigation Till innehåll (s)

Säkerställande av identitet

Rutinen beskriver förfarandet av identitetskontroll och ID-märkning av patient, bl.a. vid besök hos annan vårdgivare.

Rutin 4. Säkerställande av identitet

ID-märkning när patient åker till sjukhus

I samband med akut läkar- eller sjukhusbesök ska patient, som inte själv kan uppge sin identitet, förses med ID-band. Detta för att patientens identitet på ett enkelt och säkert sätt ska kunna fastställas. Sjuksköterskan som bedömer att patienten ska åka till sjukhuset ansvarar för att denne förses med ID-band och bör personligen utföra uppgiften.
Annan personal kan på sjuksköterskas anmodan förse patienten med ID-band. I dessa fall är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att personalen vet vilka uppgifter som ska stå på ID-bandet och att denne ansvarar för att patientens personuppgifter är korrekta.
Om sjuksköterska inte kan förse patienten med ID-band och inte heller anser sig kunna överlåta uppgiften åt annan personal får patienten åka till sjukhuset utan ID-band. I dessa fall ska sjuksköterska ta ställning till hur patienten ska kunna identifieras på sjukhuset. Kan närstående möta upp på sjukhuset? Kan vårdpersonal följa med till sjukhuset? Finns legitimation som kan skickas med till sjukhuset?

Uppgifter som ska finnas på ID-band
  • Patientens personnummer, samtliga 10 siffror
  • Patientens efternamn och tilltalsnamn 
  • Initialer på den som fyllt i ID-bandet
  • Datum då uppgifter på ID-bandet fyllts i

Den person vars initialer står på ID-bandet ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Om inte patienten själv kan kontrollera uppgifterna ska kontroll göras mot legitimation eller annan handling där identitet säkerställts. Den som förser patienten med ID-band ska dokumentera det i hälso- och sjukvårdsjournalen, alternativt i SoL-dokumentation.

ID-märkning i samband med dödsfall

När en patient avlider och personal ansvarar för omhändertagandet av den döda gäller samma principer för identitetskontroll. Uppgiften ska då utföras av sjuksköterska eller läkare. Se riktlinje 9.

ID-märkning för ökad patientsäkerhet inom den egna verksamheten

Under semestertider, när andelen vikarier är större, kan det ibland vara lämpligt att förse patienter som inte själva kan uppge sin identitet med ID-band. Exempel på situation när ID-märkning kan vara till gagn är vid överlämnande av läkemedel. ID-märkning inom den egna verksamheten ska dock ske med stor återhållsamhet och bör göras i samråd med närstående/god man.