Till navigation Till innehåll (s)
Nyhetskategorier, Omsorg & Stöd

Äldreomsorgslyftet 2023 i Sollentuna kommun

Via Äldreomsorgslyftet ges medarbetare eller chef inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Ansvarig chef anmäler intresse om ersättning via Äldreomsorgslyftet i Sollentuna för att kunna betala medarbetarens lön under studietiden.

Vård och omsorgskontoret i Sollentuna kommun har i uppdrag att fördela pengarna. Enligt nuvarande statliga beslut kommer inte äldreomsorgslyftet fortsätta 2024.

Målgrupperna för Äldreomsorgslyftet är

 • medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning
 • det kan också gälla nyanställda medarbetare som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.

Utbildningar

Utbildningarna som ger rätt till ersättning under studietiden är vårdbiträde, undersköterska och vissa specialistutbildningar. Det finns även möjlighet för medarbetare att gå en utbildning via Äldreomsorgslyftet med stöd i svenska via den kommunala vuxenutbildningen. Följande utbildningsinsatser ger rätt att söka medel via äldreomsorgslyftet:

 • Yrkespaket till undersköterska.
 • Yrkespaket till vårdbiträde.
 • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre.
 • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde.
 • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård.
 • Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Vilka verksamheter kan göra intresseanmälan

Utförare av äldreomsorg inom Sollentuna kommun

Villkor och förfaringssätt

När medarbetare har blivit antagen för en utbildning på hel- eller deltid så anmäler verksamheten intresse att få medel för att ersätta lönekostnaden genom äldreomsorgslyftet via enkät till Vård och omsorgskontoret. I enkäten ska följande uppgifter lämnas:

 • Information om enhet eller företag och kontaktuppgifter till medarbetarens närmaste chef.
 • Telefonnummer och e-postadress till medarbetaren.
 • Antagningsintyg som visar vilket program som är sökt och studietidens längd, start och stoppdatum.
 • Anställningsintyg
 • Försäkran om att kontakta vård och omsorgskontoret om utbildningen avbryts eller om villkoren för studierna förändras på något sätt.
 • Försäkran om att återrapportering kommer att ske inom utsatt tid till vård och omsorgskontoret enligt socialstyrelsens krav.

Jag vill göra en intresseanmälan för äldreomsorgslyftet 2023 i Sollentuna kommun

Fakturering och ersättning

Verksamheterna får en bekräftelse om vilket belopp de kan fakturera i ett engångsbelopp per medarbetare efter intresseanmälan har behandlats. Ersättningen utgår från tidigare fastställda schablonbelopp för äldreomsorgslyftet i Sollentuna kommun.

Intresseanmälan öppen

För medarbetare som beviljats äldreomsorgslyftet under 2022 och som fortsätter sin utbildning under 2023 ska anmälan göras i januari 2023 och handläggs prioriterat. Nya ansökningar för studier som påbörjas 2023 kommer att handläggas från och med februari. Så länge enkäten är öppen och det finns pengar kvar, går det att göra anmälan, dock senast 30 november 2023.

Återrapportering

Vid ändringar gällande studier, till exempel avhopp eller ändrad studietakt, ska Vård och omsorgskontoret meddelas. Vård och omsorgskontoret slutrapporterar 2022 års bidrag till Socialstyrelsen senast 31 mars 2023 och innevarande års bidrag 2024. Uppgifter om krav på återrapportering kan komma kontinuerligt från Socialstyrelsen genom information Vård och omsorgskontoret och måste följas.

För mer information om vad och hur studierna kan bedrivas så kontaktas vuxenutbildningen i respektive hemkommun (folkbokföringsort).

imageprf86.png

Till nyhetsarkivet