Till navigation Till innehåll (s)

Inför undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

Under vecka 11 börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige. Eftersom enkäterna skickas till cirka 220 000 personer, kan det ta två veckor innan alla enkäter hunnit skickas och komma fram med posten.

Verksamheter får gärna sätta upp affischer

På socialstyrelsens webbsida för "vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" finns länkar till affischer som kan skrivas ut. Affischerna kan sättas upp i gemensamma utrymmen på särskilda boenden och i servicehus, för att informera om att undersökningen pågår. Affischerna får gärna sitta uppe hela undersökningsperioden, från mitten av mars till och med 26 maj 2024. Två av affischerna är riktade till de äldre personerna. Utöver svenska finns de på sju andra språk, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. 

Till socialstyrelsens hemsida - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Praktiskt om undersökningen

Socialstyrelsen använder folkbokföringsuppgifter till utskicken

Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Det innebär att de flesta enkäter skickas direkt till den äldre själv. De personer som har valt eftersändning av sin post eller har c/o-adress angiven får enkäten skickad dit. Inför varje utskick samkörs uppgifter med Skatteverket för att undvika post till avlidna.

Det är frivilligt att delta

Några verksamheter har uttryckt önskemål om att själva få dela ut enkäterna. Önskemålet tillmötesgås inte, eftersom vi inte vill riskera att den enskilde upplever en känsla av påtryckning eller tvång att svara. Socialstyrelsen anser att det är viktigt att enkäterna kommer direkt till de äldre personerna så att det blir tydligt att undersökningen görs av en myndighet och att det är frivilligt att delta.

Anhöriga, vänner och bekanta kan bistå den äldre vid behov

Informera gärna anhöriga, vänner, bekanta och gode män om att undersökningen pågår. Informera dem även gärna om att de kan hjälpa den äldre personen att besvara enkäten. För de som svarar på enkäten digitalt är det möjligt att svara på sju andra språk, utöver svenska.

Extrafrågor till anhöriga på webben

Enkäterna skickas ut som postenkäter, med möjlighet att svara digitalt för den som vill och kan. Anhöriga som hjälper den äldre personen att svara digitalt har även möjlighet att svara på några frågor om äldreomsorgen som är riktade till dem som anhöriga. 

Allt bygger på förtroende

Det är frivilligt att delta men myndigheten arbetar för att bygga förtroende för undersökningen. Förhoppningen är att den enskilde äldre upplever att det är värt besväret att delta och att den som behöver stöd för att kunna svara kan få det av en anhörig, vän, bekant eller en god man.

För att motivera att svara på enkäten finns till exempel mallar för återkoppling av resultat i form av affischer eller brev som vi länkat till i tidigare utskick (februari 2024). Där kan verksamheterna bland annat lyfta resultat med förbättringspotential för att visa de äldre personerna, anhöriga och andra att svaren används för att utveckla verksamheterna.

Personal ska undvika att bistå, om inte den äldre själv bett dem om hjälp

Socialstyrelsen poängterar att det är de äldre personerna som ska få göra sina röster hörda. Om personal ska hjälpa en person att svara så ska den personen uttryckligen ha bett om hjälp med detta och personalen bör ha försäkrat sig om att det inte finns någon anhörig, vän, bekant eller god man som kan hjälpa till.

Svaren skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen

Den enskilde ska känna sig trygg med att deras svar inte kommer att läsas av andra, så att de kan svara uppriktigt. Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att svaren inte kan knytas till enskilda personer. Streckkoden som finns på baksidan av frågeformuläret är bara till för att vi ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse om att svara.

Varför får alla enkäten?

Vi får ofta frågor och synpunkter från anhöriga till äldre personer som är mycket sjuka. En del undrar varför enkäterna skickas till alla. Socialstyrelsens bedömning är att alla ska erbjudas möjligheten att delta. De som fått en enkät men som inte vill delta kan meddela oss det så slipper de få påminnelser.

Resultatet publiceras preliminärt i september-oktober

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024. Verksamheter som har minst 7 personer som svarat på enkäten kommer att kunna ta del av sina egna resultat. Alla verksamheters resultat, även de som har färre än 7 personer som svarat, inkluderas i kommunens resultat.

Frågor eller synpunkter

Mejla frågor eller synpunkter till aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Mer information

På hemsidan "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" finns mer information om undersökningen samt affischer.

Till hemsidan - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter

Till nyhetsarkivet