Till navigation Till innehåll (s)

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Alla barn har rätt att känna sig trygga i förskolan. Om ditt barn blir utsatt för kränkningar måste förskolan hjälpa ditt barn. Här får du information om vart du ska vända dig. Informationen avser barn i kommunal förskola i Sollentuna kommun.

Så här gör du om ditt barn känner sig utsatt för kränkningar

Om ditt barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska du vända dig direkt till förskolans personal.

Förskolan är skyldig att agera

Förskolan är skyldig att agera så snart någon i personalen får veta att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering. Rektor och huvudmannen (kommunen) ska informeras och förskolan ska så snabbt som möjligt ta reda på vad som har hänt och vidta de åtgärder som behövs för att kränkningarna inte ska fortsätta.

Om du inte är nöjd med hur skolan hanterat detta kan du lämna klagomål till kommunen här

Synpunkter och klagomål på förskola 

Om du inte är nöjd med hur kommunen hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Barn- och elevombudet.

Barn- och elevombudet

Vad är kränkande behandling, mobbning och diskriminering?

Förskolan har ett ansvar att se till att barn inte utsätts för kränkande behandling och diskriminering. Det står i skollagen och diskrimineringslagen.

Begreppet mobbning finns inte i skollagen. En vanlig användning av ordet är om ett barn blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning men även andra kränkande beteenden.

Här kan du läsa mer om vad som är kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Skolverket

Så här arbetar våra förskolor med kränkande behandling och diskriminering

Gemensam riktlinje för diskriminering och kränkande behandling

I Sollentuna kommun finns en riktlinje som talar om hur olika kränkande behandling och diskriminering mot barn och elever på kommunens skolor och förskolor ska utredas och anmälas. Det ska ske på ett systematiskt och likvärdigt sätt.

Riktlinjen gäller för samtliga kommunala skolor och förskolor i Sollentuna kommun.

Du hittar riktlinjerna här

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Varje förskola ska arbeta förebyggande och varje år ta fram en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Planen ska beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Planen ska också beskriva vem som ska göra vad. 

Du kan vända dig direkt till ditt barns förskola om du vill ta reda på hur planen ser ut på förskolan.

Här kan du läsa mer om trygghet och studiero

På skolverkets webb kan du läsa mer om vad som gäller i både skola och förskola.

Skolverket

Mer läsning för dig