Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna stämmer
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har en årlig revisionsplan och utför sin revision inom redovisningen och verksamheten efter den planen. Syftet att sätta igång förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Revisorer 2023-2026

Under åren 2023–2026 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer för granskning av kommunens verksamhet:

  • Marija Babic (S)
  • Nils-Åke Borgström (KD)
  • Magnus Blixarve (C)
  • Rosie Karlsson (MP)
  • Lilian Lama (S)
  • Jan-Erik Nyberg (L)
  • Ulf Zettervall (M)

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapporter 2021