Till navigation Till innehåll (s)

Enskilda avlopp

Ett hushåll använder 800-1000 liter vatten varje dag som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. Om du inte kan ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet behöver du ordna en egen avloppslösning.

Det är mycket viktigt att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt. Detta för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar och badplatser. Även för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är verksamhetsutövare. Du ansvarar för att se till att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven. Din anläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till kommunen. Du ska invänta på ett beslut innan du påbörjar några arbeten.

Hur gör jag en anmälan/ansökan?

För att göra en anmälan/ansökan behöver du skicka in följande:

 • Anmälan/ansökan.
 • En tomtkarta.
 • Teknisk beskrivning från tillverkaren om anläggningen (fabrikat, kapacitet med mera).
 • Sektionsritning, som visar anläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden.
 • Protokoll från siktanalys (vid infiltration i mark). Jordprovsanalyser ska utföras av godkänt laboratorium.

Ta fram din tomtkarta och spara den som en pdf

Av tomtkartan behöver det framgå:

 • Fastighetsgränser och tillfartsväg.
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.
 • Andra vattenbrunnar i området.
 • Diken eller vattendrag i anslutning till fastigheten, eventuellt berg i dagen, platsen/platserna där provgropar grävts och var jordprov tagits.
 • Berg- och jordvärme i området.
 • Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning.

Tillstånd lämnas inte för enskilda avlopp inom verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Undantag görs för enskilda avlopp med stora brister. Då kan kommunen lämna tidsbegränsade tillstånd fram tills dess att påkoppling till den kommunala anläggningen är möjlig.

Annan markägare/sakägare

Om någon del av din avloppsanläggning hamnar på någon annans mark, måste du ha ett skriftligt medgivande från markägaren. Det gäller även när ledningarna dras genom väg och vid utsläpp i enskilt eller samfällt vattendrag.

Enligt miljöbalken bör de sakägare (oftast de närmaste grannarna) som kan beröras av avloppsanläggningen informeras om planerad installation. Även om ledningar inte dras på deras mark. De bör ha fått möjlighet att lämna synpunkter. Du ska bifoga ett intyg eller liknande som visar att berörda markägare informerats.

Vilken reningsmetod ska man välja?

I första hand ska du välja en metod som innebär att avloppsvattnet renas. Bakterier och näringsämnen med mera ska fångas upp i en avloppsanläggning innan vattnet leds vidare till mark eller recipient (sjö eller vattendrag). Om det inte går kan man till exempel välja en sluten tank. 

Det finns många olika avloppsanläggningar på marknaden. Vilken som är lämplig på just din fastighet kan du diskutera med någon sakkunnig entreprenör. 

Avloppsguiden – vilken anläggning ska du välja

Övrigt

 • I vissa fall kan kommunen begära ytterligare handlingar innan din anmälan/ansökan behandlas. 
 • För minireningsverk vill vi att du tecknar ett serviceavtal med leverantören. 
 • Om du inte själv har möjlighet att ordna de förundersökningar som krävs, bör du kontakta en konsultfirma som kan hjälpa dig.

Beslut meddelas

När du får ditt beslut lämnar kommunen detaljerade anvisningar om hur anläggningen ska utföras. Det är du som söker som är ansvarig. Anlita gärna entreprenör men glöm inte att det är du fastighetsägaren eller sökanden som ansvarar för att anvisningarna följs.

Ett avslag från kommunen kan överklagas till länsstyrelsen.

Entreprenörsrapport (färdigställande av avlopp)

När din anläggning är klar ska du skicka in en entreprenörsrapport till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Till den ska du bifoga fotografier som är tagna under installationens gång.  

Tidsbegränsning

Avloppstillstånd är, i likhet med bygglov, tidsbegränsat. Anläggningen ska vara påbörjad inom två år och helt färdigställd inom fem år. Annars förfaller tillståndet. Om du därefter vill göra en avloppsanläggning måste du ansöka på nytt. Tiden räknas från beslutsdatum.

Olovligt byggande

Det är förbjudet att anlägga en avloppsanläggning utan att först kontakta kommunen. Det är straffbart. Du riskerar också att hamna i en mycket besvärlig situation om du förorena grannens vattenbrunn. Även om det kan synas mindre allvarligt om avloppet drabbar den egna fastigheten kan en förstörd vattenbrunn eller ett icke fungerande avlopp vara nog så besvärligt.

När du tar kontakt med kommunen får råd och anvisningar som är till stor nytta för dig som fastighetsägare.

Avgifter

Handläggningen av avloppsärenden kan medföra flera besök på platsen. För att täcka kostnaderna tar kommunen ut en avgift för prövning av avloppstillstånd och handläggning av anmälningar. Avgiften är fast och endast beroende av vilken typ av anläggning det är fråga om. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Information om avgifter kan lämnas av kommunen. Taxor och avgifter

Utsläppsförbud

Avlopp som inte uppfyller reningskraven och som inte rustas upp kan komma att föreläggas med utsläppsförbud från ett visst datum.

Osäker på om ditt avlopp är godkänt?

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning? På Avloppsguidens webbplats kan du testa om ditt avlopp är godkänt. Om din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas. 

Avloppsguiden – testa om din anläggning är godkänd

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du köper ett hus med enskilt avlopp ska du kontrollera att det finns tillstånd för anläggningen. Kontrollera också anläggningens funktion och skick.

Kontakt

 

Mer läsning för dig