Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan på Dari

2025 /2024 لی یه سال تحصییا دتبا یرابجا بتو مک بتز مکا نف پیشص رد یجا کی یاه برک ستا نا نزما نونکا دیهدست اوخرد 2024 یروجن 31تا یروجن 10ز ا دیناوت ا میمش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ردخواس تکنید رد صور یت که فرزند شما:

  1. صنف پیش از مکرد ار بت خ ناز سال 2024 رشوع خهاود درک
  2. نمی دهد یعدب هرود یارب هرمنه ک دور می بیتمک رد 
  3. ندک می مهارف ار یدعب هرود یارنف بص لی عف بتمک رگا بی ح اشیدب ب میتمک یر یه تغب لیما .

کیینوت یکلا تامق خدیرز طا تساخورد

سالرا .تسین مهد مینک می تساوخرد هرود نیا رد هک ند، زما یینک تساوخرد یروجن 31 -10 هرل دوو طرد یجا کی یانید براوت ا میمش

نیناساش زا هدافتسا کیینویی کلا سیوش هب دورو یارب هار نیرت هدید . ساهد ماجنا کیینویی کلا تق خدمایرز طا باتکی مابر ار دوخ یاسته هاوخ .تسا کیینویی کلا

با به مکت ه تاسوخرد یارکی بینویی کلا تخدما

ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺘﺐ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ را از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺟﺎھﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻒ ھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺎ دادن دارﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ، ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻤﻮن، ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ. ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮﻟﻨﺘﻮﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﻖ دارد در ﻣﮑﺘﺐ "ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ" ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ دارﯾﺪ ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد.

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ طﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻤﻮن ﭘﺮ اﺳﺖ، اﯾﻦ طﻮر اﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﮫ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺟﺎی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

Så här fördelas platserna

ﺑﻌﺪ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در طﻮل دوره ﻣﺎه ﻣﺎرچ- ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ، ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻗﺮار دادن از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫ از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ﺿﺮورت اﺳﺖ؟

رد نومک سامت زکره مب دیناوی می تیر چنمه .تر استفادهویپمک زا نیداوت مینومک یانه هاخباتک متما رد دیدادن تنیی نا هک تروص رد . کنید هدافتر استویپمک زا ه ودرکجعه امر Turebergshuset /تسوهیی یروت

سولنتونا نموک رد کاتبم

یاه نفص اب طاشا رب راگاتب سازک و م نیادتبا عطقاتب مکم .دراد دوا وج نوتنلوس رد صوو خص نومک نیادتبا سی مکتبددوح رد ج ا یاضاقی تیر چنمه ،دینک جا یتقاضا مششتا سال ناتسکدوک/بتز مکا پیش یاه نفص زا دیناومی ت .دراد دووج صخشم .نیدک تغارف تاقوا زکرم کی

ﺻﻨﻒ ھﺎی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﺧﻮﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮑﺘﺐ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر

ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺒﺎری ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﻧﮫ ﺳﺎل طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و دارای دو ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ. ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺮود ﮐﮫ ﻓﻘﻂ دارای ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺒﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد. ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻣﮑﺘﺐ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از راه ﺗﻠﻔﻮن 08-579 216 29 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارای ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎ در ﻣﮑﺘﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دارد آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد، روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد.

Anpassade grundskolan

رمازک اتاقو فراغت

ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺘﺐ از ﺻﻨﻒ ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻤﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ sollentuna.se را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮاﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺸﻤﻮل ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺰﯾﻨﮫ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درآﻣﺪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﻮدک.
ﺑﺮای ﺳﻤﺴﺘﺮ ﺧﺮان ﺳﺎل 2024، ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ درﺻﻨﻒ ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از 8 اﮔﺴﺖ ﺳﺎل 2024 در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

دﯾﺪار از ﻣﮑﺘﺐ

ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﮑﺘﺐ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

Öppet hus 2024

ﺳﻮاﻻت و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣ ﺎ

ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾ ﯿﺪ:00 08-579 210 ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ:

kontaktcenter@sollentuna.se

ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس در دﺧﻮﻟﯽ Turebergshuset، Turebergs torg 1 ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

Mer läsning för dig