Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan på Dari

زمان آن فرا رسیده تا برای خزان سال 2023جهت ثبت نام در یک مکتب درخواستی دهید

وقت آن است تا جهت ثبت نام در دوره آموزش قبل از مکتب و مکتب ابتدایه برای سال تعلیمی2024/2023درخواستی دهید. مدت درخواستی از 10 تا 31 جانیوری2023 است. اینکه چه زمانی بین این مدت شما درخواستی میدهید مهم نیست. زمان درخواستی بالای ثبت نام طفل تان در مکتب اثرگذار نیست اما این مهم است که شما باید درخواستی ارایه نمایید. شما هر زمان که در این دوره بخواهید میتوانید درخواستی ارایه نمایند.

هرگاه یکی از این موارد در خصوص طفل تان صدق نماید، شما باید در این مدت زمان حتماً درخواستی ارایه کنید:

  • هرگاه طفل تان در سمستر خزان 2023دوره آموزش قبل از مکتب را آغاز نماید؛
  • طفل تان در مکتبی درس بخواند که برای سال تعلیمی بعدی برای او صنفی نداشته باشند؛
  • طفل تان خواسته باشد تا مکتب خود را تغییر دهد، حتی اگر مکتب فعلی او برای سال تعلیمی آینده برای او صنف نیز داشته باشند.

زمانی که برای ثبت نام در مکتب درخواستی میدهید، باید نام مکتب دلخواه تانرا ذکر کنید. شمولیت در چنین مکتب برمبنای ترجیحات شما، موجودیت جای در مکتب و قوانین نافذه شمولیت صورت خواهد گرفت.

نکات ذیل را انجام دهید

ویبسایت شهرداری را به آدرس www.sollentuna.se/skolansokan مشاهده نمایید. در این ویبسایت معلومات مهم به ارتباط گامهای که باید اتخاذ کنید و همچنین لینکی به خدمات آنلاین فراهم گردیده است.

 برای وارد شدن بە سیستم:

میتوانید از طریق هویت الکترونیکی یا آی دی بانک(BankID)  وارد شوید.

( معلومات بیشتر در مورد هویت الکترونیکی را میتوانید در ویبسایتwww.e-legitimation.se دریابید)

یک سرپرست طفل میتواند برای شمولیت طفل تان در مکتب درخواستی دهد، اما شمولیت مکتب جدید را باید همه سرپرستان بپذیرند. علاوه براین، برای هردو سرپرست طفل معلومات مستمر از طریق ایمیل یا مکاتبه به آدرس ثبت شده شان فرستاده خواهد شد.

مکاتب در شهرداری سولینتونا Sollentuna

در شهر سولینتونا مکاتب شهری و مستقل موجود اند. معلومات در مورد مکاتب مختلف در ویبسایت شهرداری www.sollentuna.se قابل دسترس است.

صرفنظر از اینکه به کدام مکتب درخواستی میدهید، درخواستی تان باید با استفاده از خدمات آنلاین درخواستی ها که در ویبسایت شهرداری موجود است، ارایه شود.

مکاتب شهرداری

بورد تعلیم و تربیه(Utbildningsnämnden) در شهرداری سولینتونا مسئولیت مکاتب شهری را به عهده دارد و مقررات مربوط به شمولیت در مکاتب را تصویب نموده است. برای معلومات بیشتر، به ویبسایت مراجعه نمایید.www.sollentuna.se/skolansokan

مکاتب مستقل

مکاتب مستقل از خود مقررات برای فهرست منتظرین و شمولیت دارند. قبل از اینکه برای مکتب درخواستی بدهید، با مکتب مورد نظر به تماس شوید و از قوانین نافذه آن خود را آگاه سازید. به یاد داشته باشید که شما باید همیشه درخواستی تانرا از طریق خدمات آنلاین شهرداری ثبت کنید.

صنف های ویژه

بعضی از مکاتب صنف های ویژه برای تمامی یا بخشی از برنامه های شان دارند. شمولیت در این صنوف دارای قواعد مشخص می باشد بگونه ای مثال امتحانات شمولیت. شما میتوانید این مکاتب را در ویبسایت شهرداری دریابید. هرگاه طفل تان پذیرفته شود، از سوی مکتب برای تان اطلاع داده خواهد شد. فراموش نکنید تا درخواستی تانرا از طریق خدمات آنلاین ارایه کنید.

مکتب ابتدایه برای شاگردان دارای نیازمندی های خاص

درخواستی ها برای مکاتب ابتدایی شاگردان دارای نیازمندی های خاص و درخواستی ها برای فعالیت های بعد از مکتب مستقیماً به اداره مکتب ارایه میشوند. برای معلومات بیشتر پیرامون شاگردان دارای نیازمندی های خاص با ریاست حمایت و انکشاف مربوط به اداره تعلیم و تربیه(Utbildningskontoret)  ذریعه شماره تلیفون +46 (0)8 579 216 29 به دفتر تعلیم تربیه به تماس شوید. برای دریافت جزئیات در مورد مکاتب ابتدایی برای شاگردان دارای نیازمندی های خاص به ویبسایت www.sollentuna.se مراجعه کنید.

فعالیت های بعد از مکتب

فعالیت های بعد از مکتب برای شاگردان دوره آموزش قبل از مکتب و شاگردان صنف 6 قابل دسترس است. شما میتوانید همزمان با ارایه درخواستی جهت شمولیت در مکتب به برنامه های بعد از مکتب نیز درخواستی دهید. بعد از اینکه وارد خدمات آنلاین شدید و درخواستی تانرا ثبت نمودید، میتوانید برای طفل تان در برنامه فعالیت های بعد از مکتب نیز درخواستی بدهید. برای این فعالیت ها باید فیس بپردازید و نرخ حداکثر در زمینه قابل وضع است. برای معلومات بیشتر به ویبسایت www.sollentuna.se/regler-och-avgifter مراجعه کنید.

برای سمستر خزان سال  2023طفل تان میتواند شامل فعالیت های بعد از مکتب شود که به تاریخ 1 اگست  2023آغاز خواهد شد.

گامهای بعدی؟

در پایان زمان درخواستی، پروسه شمولیت شروع خواهد شد. برای تان در ماه های مارچ/ اپریل اطلاع داده خواهد شد ( تاریخ دقیق در ویبسایت www.sollentuna.se منتشر خواهد شد). تخصیص جای در مکتب باید از سوی تمامی سرپرستان طفل تائید شود. هرگاه شما برای طفل تان درخواستی مکتب اجباری را ارایه نموده باشید، اطلاعیه ی را که شما دریافت میکنید باید امضا گردد و به مکتب برگردانده شود. هرگاه شما بخاطر شمولیت طفل تان در مکتب درخواستی داده باشید چون میخواهید به شهر مورد نظر کوچ کنید و یاهم هرگاه طفل تان خواسته باشد مکتب را تغییر دهد، در چنین حالت باید تمامی سرپرستان طفل شمولیت او را ذریعه ی خدمات آنلاین شهرداری بپذیرند. معلومات در مورد این موضوع همراه با اطلاعیه فراهم خواهند شد.

ارایه درخواستی برای تعلیمات به زبان مادری

تا 1 اپریل سال 2023، شما میتوانید برای اطفال صنوف اول تا نهمزمانی که درخواستی ارایه نمایند، شما فرصت کسب تعلیم به زبان مادریدارند. فورم های درخواستی در ویبسایت شهر سولینتونا زیر " فورم هاModersmål مکتب ابتدایه" قابل دسترس اند. این مسئولیت سرپرست طفل است تا درخواستی تعلیمات به زبان مادری را ارایه نماید.

شاگرد برای تعلیمات به زبان مادری در حالات ذیل تائید خواهد شد، هرگاه:

  • یک یا هر دو والدین اش به زبان غیر از سویدنی صحبت نمایند؛
  • شاگرد به زبان مورد نظر تسلط ابتدایی داشته باشد؛
  • شاگرد از آن زبان برای افهام و تفهیم روزمره استفاده نماید؛
  • حداقل پنج شاگرد برای همین زبان در همین شهر درخواستی داده باشند؛
  • برای زبان مورد نظر معلم مناسب وجود داشته باشد.
  • شاگردانی که به یکی از اقلیت های ملی سویدن تعلق داشته باشند حق بیشتر مشارکت در تعلیمات به زبان مادری شان دارند. برای آنها دانش ابتدایی زبان مادری شان نیاز نیست و میتوانند این زبان را در سطح نو آموز یاد بگیرند. زبانهای اقلیت های کشور عبارتند از میانکیلی، فنلندی، رومانی، سمی و یدیش.

اطفالی که به فرزندی گرفته شده اند از شرایط اینکه آنها باید به این زبان روزمره افهام و تفهیم کنند، مستثنی اند. در این حالت تنها دانش ابتدایی به زبان مادری نیاز خواهد بود.

دسترسی به کمپیوتر

هرگاه شما به یک کمپیوتر نیاز داشته باشید، میتوانید از کمپیوترهای که در کتابخانه شهرداریفراهم گردیده اند استفاده نمایید.

برای معلومات بیشتر

برای تماشای فلم نحو ارایه درخواستی جهت شمولیت در مکتب، به ویبسایت www.sollentuna.se/skolansokan جهت شمولیت در مکتب مراجعه کنید. همچنان میتوانید با مرکز تماس ما از طریق ایمیل آدرس kontaktcenter@sollentuna.se یا شماره تلیفون +46 (0)8 579 210 00 به تماس شوید.