Till navigation Till innehåll (s)

Farligt avfall

Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall. Det kan vara elektronik, lysrör och olika rester av färg och kemikalier. Avfallet kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Du som driver en verksamhet ska själv klassificera ditt avfall. Det är viktigt för att hanteringen av avfallet ska bli rätt.

Exempel på farligt avfall

 • Oljeavfall.
 • Lösningsmedelsavfall.
 • Färg- och lackavfall samt lim- och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
 • Köldmedia (CFC, HCFC och HFC).
 • Impregnerat trä.
 • Miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium.
 • De flesta elektriska eller elektroniska produkter.
 • Isolermaterial som innehåller asbest.
 • Elkabel, om du inte kan visa att kabeln inte innehåller farliga ämnen.
 • Avfall som innehåller kvicksilver (som lysrör) eller kadmium.
 • Avfall som innehåller tungmetaller.
 • Förvaring och märkning

Farligt avfall ska samlas upp och tas om hand. Avfall som inte redan ligger i en annan produkt, som lysrör och datorer, ska förvaras i en tätslutande behållare som inte påverkas av innehållet. Det är inte tillåtet att låta farligt avfall, som till exempel lösningsmedel, dunsta av.

Du får inte blanda olika typer av farligt avfall. Behållaren märker du med ”farligt avfall” och vad den innehåller.

Kontrollera vem du lämnar avfallet till

Det är ditt ansvar att kontrollera att den du lämnar avfallet till har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för att få hantera avfall.

Mellanlagring av farligt avfall

Du som ska mellanlagra farligt avfall måste anmäla det till kommunen. Om det handlar om att avfall som uppkommer i den egna verksamheten krävs ingen anmälan. Detta gäller exempelvis bilverkstäder och mindre industrier.

Anteckna och rapportera ditt avfall

Du är skyldig att föra anteckningar för varje typ av farligt avfall. Det gäller oavsett om du producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

I dina anteckningar ska det framgå:

 • Var avfallet producerats.
 • Avfallets vikt i kilogram.
 • Datum det transporterades bort.
 • Transportsätt och transportör.
 • Mottagare och plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningarna ska du spara i tre år, eller ett år om du är transportör. Du ska kunna visa upp dessa anteckningar om tillsynsmyndigheten begär det.

Rapportera till Naturvårdsverket

Anteckningar om farligt avfall ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det ska göras inom två dagar från det att anteckningen gjorts. Om du inte lämnar in dina uppgifter i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift är på 5 000 kr.

Rapportera in avfall till registret - e-tjänst

Transport av avfall

Du som transporterar avfall har ett ansvar att lämna det till en mottagare som i sin tur får hantera det. Därför måste du ha kännedom om vad det är för avfall du transporterar. Du måste också ha koll på att mottagaren av avfallet är godkänd.

Om du ska transportera farligt avfall behöver du tillstånd. Övrigt avfall kan du också behöva anmäla beroende sort och mängd och varifrån avfallet kommer. Du anmäler eller ansöker om tillstånd för transport av avfall hos länsstyrelsen.

Transportdokument

Vid varje transport av farligt avfall ska det finnas ett så kallat transportdokument. Det ska innehålla uppgifter om avfallsslag, mängd, datum för transport, transportör, lämnare och slutgiltig mottagare (om sådan finns). Dokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, lämnaren.

Om du inte upprättar ett transportdokument kan du få betala en miljösanktionsavgift är på 5 000 kr.

Läs mer om transport av avfall på Naturvårdsverkets webbsida.

Naturvårdverket om transport av avfall

Kommunens ansvar för tillsyn

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet följer miljöbalkens regler. De har tillsyn över samtliga transportörer som har sitt säte eller som bedriver verksamhet inom kommunen.

Tillsyn kan ske på olika sätt och i olika situationer. Du kan bli kontaktad för en föranmäld inspektion eller så gör vi ett oanmält besök. Det kan till exempel ske i samband med att du transporterar avfall.

Kontakt

Tillsynsavgift

Kommunens tillsyn finansieras via avgifter. Vi tar betalt för allt arbete som behövs för tillsynen exempelvis inspektioner, granskning av material och skrivelser. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Miljötaxan hittar du under taxor och avgifter.

Taxor och avgifter

 

Mer läsning för dig