Till navigation Till innehåll (s)

Regler för att använda biocidprodukter

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns många olika typer av produkter. Hit hör till exempel medel för desinfektion, träskydd, båtbottenfärger och bekämpningsmedel mot myggor, råttor och myror.

När du som privatperson eller yrkesmässig användare planerar att använda biocider för att bekämpa skadedjur på allmän plats måste du underrätta kommunen. Detta gäller både inomhus och utomhus. Tänk på att välja den metod och det medel som är minst skadlig för människors hälsa och för miljön. 

Godkända medel och instruktioner

Du får endast använda biocider som är godkända av Kemikalieinspektionen. Alla godkända medel ska ha en fyrsiffrig kod på förpackningen. Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.
 

Ta hänsyn till omgivningen

Du måste vidta de försiktighetsåtgärder som behövs på platsen för att skydda människors hälsa och miljön. Utplacering av biocider mot råttor måste till exempel göras på ett sådant sätt att barn, husdjur, fåglar eller vilda djur inte kan komma åt dem. När du inte använder medlet måste du förvara det på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljön.
 
Innan du använder biocider måste du överväga att använda andra metoder för bekämpningen. Du ska kunna redovisa vilka metoder du övervägt och varför du valt bort dem.
 

Informera allmänheten

Om du använder biocider på platser dit allmänheten har tillträde måste du informera om det. Det ska vara väl synligt och ske i samband med användningen. Vad som ska stå där kan du läsa om på naturvårdsverkets webbsida:

Underrätta kommunen

Den som sprider biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska skriftligen underrätta kommunen. Det ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

Informationen ska vara skriftlig och innehålla:

  • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker.
  • syftet med bekämpningen.
  • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukt som använts eller beräknas att användas vid spridningen.
  • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen.
  • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Skicka informationen till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd via brev eller e-post. Adress: Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna.

Lagstiftning

Bestämmelser som framförallt reglerar användningen av biocider mot skadedjur finns i:
  • Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
  • Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.

Mer läsning för dig