Till navigation Till innehåll (s)
Gul grävskopa som gräver jord på tomt
Marklov

Markarbeten

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Marklov kan behövas

Du behöver alltid marklov om

 • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område
 • du kan också behöva marklov för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det. 

Du behöver inte marklov om

 • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
 • din fastighet är utanför detaljplanelagt område
 • minskad marklovsplikt gäller i en detaljplan. Det innebär att vissa ändringar av marken får utföras utan lov.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Du kan behöva andra tillstånd

 • För sprängning behöver du oftast söka tillstånd. Tillstånd för sprängning görs hos Polismyndigheten.
 • Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildsskydd eller på annat sätt är skyddad natur.

Allt du behöver veta om marklov

Handläggningstid: ca 2 - 6 veckor
Kostnad: ca 2500 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • situationsplan på en baskarta
 • markplaneringsritning
 • marksektioner och elevationer
 • förslag till kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 5 steg avklarade