Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken

Översiktsplan för Sollentuna med sikte på 2040

Sollentunas översiktsplan med sikte på 2040 antogs av kommunfullmäktige 2022. Planen bygger vidare på inriktningen i tidigare versioner. Det innebär övergripande att Sollentuna fortsätter att bebyggas och förtätas i centrala lägen, samtidigt som våra naturområden bevaras och utvecklas.

Översiktsplanen beskriver hur Sollentunas mark- och vattenområden ska utvecklas. På den här sidan hittar du den nya översiktsplanen, men också länkar till olika underlag, styrdokument och rapporter som har legat till grund för innehållet i översiktsplanen. 

Se en video om den nya översiktsplanen, Youtube

Huvudinriktningen ligger fast

Stad, natur och människor växer tillsammans

För att Sollentuna ska kunna fortsätta växa som en hållbar och attraktiv plats finns vår översiktsplan. Här beskriver vi utvecklingen av våra mark- och vattenområden på lång sikt.

Översiktsplanen med inriktning på 2040 bygger vidare på inriktningen i tidigare versioner. Det innebär en planering där Sollentuna fortsätter att bebyggas i centrala lägen, samtidigt som våra naturområden bevaras. Naturområdena är viktiga både för miljö och för klimat, men också för att alla som bor här ska ha nära till naturupplevelser och möjligheter till ett vardagsnära friluftsliv.

Utmaningar och riktlinjer

Men det finns även andra utmaningar för en växande kommun. I översiktsplanen beskrivs Sollentunas utmaningar och riktlinjer i tio olika perspektiv, som belyser olika allmänna intressen. Planen tar även hänsyn till regionala och rikstäckande intressen.

När det gäller Sollentuna i ett globalt perspektiv är Agenda 2030 en grundläggande utgångspunkt i Sollentunas fysiska planering.

Översiktsplanens innehåll

Sammanfattningsvis handlar översiktsplanen om:

  • var och hur nya bostäder kan byggas
  • hur bebyggelsen utformas
  • hur vi planerar för service, trafik och kommunikationer
  • hur vi arbetar för att uppnå våra miljö- och klimatmål, samtidigt som vi bevarar och utvecklar en trygg, hållbar och attraktiv livsmiljö.

Riktlinjerna i översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men de är en viktig utgångspunkt när detaljplaner tas fram och så småningom bygglov och andra bindande beslut fattas.

Översiktsplanens aktualitet och kommunens arbete med översiktsplanering ses över varje mandatperiod i en planeringsstrategi som kommunfullmäktige antar.

Underlag

Vattenplan 2020

Plan för urban grönstruktur 

Vatteninformationssystem Sverige

Mer läsning för dig