Till navigation Till innehåll (s)
Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för förskola och skola

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära insatser till vissa elever. Det kan endast lämnas i undantagsfall, och utredningen måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökningarna för nästa läsår ska inkomma senast 29 februari 2024 till utbildningskontoret.

Utgångspunkten är att barns och elevers behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Grundbeloppet omfattar det mesta

I grundbeloppet ingår undervisning, läromedel, elevvård, måltider, administration, moms, lokalhyra och anpassningar. Ibland kan elever dessutom behöva extra stöd. Det kan vara individuell undervisning, placering i särskild grupp eller hjälp av specialpedagog. Detta extra stöd ska täckas av grundbeloppet.

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det gäller i alla skolformer. Det är rektors ansvar att se till att de resurser som verksamheten förfogar över fördelas utifrån barnens/elevernas olika förutsättningar och behov.

Särskilt stöd för en elev beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram. Det kan till exempel innebära:  

 • Särskilda undervisningsgrupper.
 • Enskild undervisning.
 • Anpassad studiegång.

I förskolan finns inte någon regel om åtgärdsprogram eller andra formaliserade beslut i samband med att särskilt stöd ges. Barn i förskolan ska emellertid på samma vis ges särskilt stöd om det behövs på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Barns och elevers olika förutsättningar och behov bör i viss mån påverka hur resurserna används och hur utbildningen organiseras av rektor och huvudman.

Den absoluta merparten av kostnaderna för särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. Att en elev har rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram betyder inte att verksamheten har rätt till tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

Bidrag utöver grundbelopp kan bara beviljas i undantagsfall. För tilläggsbelopp krävs att det är fråga om ett omfattande stödbehov och att det är fråga om extraordinära stödinsatser.

Ansökan ska visa att det finns ett omfattande behov av särskilt stöd. En individuell bedömning ska göras av varje barn och elevs unika situation och behov. Beloppets storlek bestäms utifrån behoven. Huvudmannen har bevisbördan. 

Det är svårt att på förhand ange uttömmande kriterier. Vad som däremot kan sägas är att ansvaret för att anpassa sin organisation och omfördela sina resurser sträcker sig mycket långt.

Barnet eller eleven måste vara folkbokfört i Sollentuna kommun och gå på er förskola eller skola. Ansökan måste inkludera information om de extra stödåtgärder som förskolan/skolan har vidtagit och hur omfattande de är.

Med tilläggsbelopp avses ersättning för

 • Assistenthjälp.
 • Anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan/skolan redan ha:

 • Kartlagt barnets/elevens eventuella behov.
 • Genom ledning och stimulans erbjudit en tillgänglig lärmiljö.
 • Dokumenterat stödåtgärder.
 • Gjort extra anpassningar och gett särskilt stöd.
 • Gjort utredningar om särskilt stöd och utarbetat ett åtgärdsprogram i skolan.
 • Anpassat sin organisation.

Tilläggsbeloppet baseras på individuella behov. Ansökan bör tydligt beskriva hur det är kopplat till åtgärderna och separera det från andra problem inom skolan.

Det ska även utgå för elever som är berättigade undervisning i modersmål och lovskola. Det ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov.

Rektorns ansvarar för ansökan och det är rektor som skriver under ansökan.

Utbetalning

Tilläggsbelopp utbetalas med en tolftedel varje månad från och med datum för ansökan. Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt förutom för innevarande månad .

 • Ansökan som kommer in före och den 15:e i månaden beviljas från den 1:a i månaden.
 • Ansökan som kommer in den 16:e och efter i månaden beviljas från och med nästkommande månad.

Beslutet gäller högst ett läsår. Om barnet/eleven flyttar från Sollentuna eller byter förskola/skola, ska detta meddelas utbildningskontoret.

Tilläggsbelopp för förskolan

Ansökan om tilläggsbelopp för barn som ska börja i förskoleklass görs av rektor på den mottagande skola Det är viktigt att förskolan berättar för skolan om ett barn är i behov av extraordinära insatser.

För att dela information mellan fristående och kommunal verksamhet krävs samtycke från vårdnadshavarna. Det är viktigt att fristående förskolor i god tid ser till att inhämta det för barn som ska börja i en kommunal grundskola.

Tilläggsbelopp i gymnasiet

Fristående gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Kommunala gymnasieskolor kan söka bidrag för skolans självkostnader för elevers behov av särskilt stöd.

Blanketter för anpassade gymnasieskolor

För elever i anpassade grundskolan

Det är hemkommunen som bedömer bidrag för elever i anpassad grundskola genom behovsgrupp. Det finns fyra behovsgrupper. Varje behovsgrupp består av grundbelopp och tilläggsbelopp och prövas individuellt för varje elev. Fristående anpassad grundskola ska söka ersättning för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun.

Kommunala anpassade grundskolor får bidrag utifrån behovsgrupp och genom en så kallad interkommunal överenskommelse.

För elever i anpassade gymnasieskolan

Fristående anpassade gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd  eller annan insats under stor del av skoldagen. 

Ansökan och bilagor

Ansökan ska göras på blankett. Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Aktuellt åtgärdsprogram samt de kartläggningar och utredningar som ligger till grund för ÅP.
 • Utvärderingar av åtgärdsprogram, bedömningar, egenvårdsplan, läkar- och/eller psykologintyg som styrker behovet.
 • Schema och individuell studieplan.

Blanketter för utförare

Mer läsning för dig