Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för barnomsorg

Kostnaden för barnomsorg beror på inkomst och antal barn i barnomsorg. Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Vi kontrollerar hushållets samlade inkomst i efterhand.

Sammanfattning

Hur stor avgiften blir beror på flera saker:

 1. Hushållets samlade inkomst.
 2. Hur många barn som hushållet betalar barnomsorgsavgifter till Sollentuna kommun för.

Om barnen är biologiska syskon eller ej har inte någon betydelse när det gäller avgiftens storlek. 

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. Som inkomst räknas till exempel:

 • lön
 • a-kassa
 • sjukpenning
 • föräldrapenning.

Det är viktigt att du anger rätt inkomst för hela hushållet. Kommunen kontrollerar mot Skatteverket att du har angett rätt inkomst i efterhand.

Från augusti det år som barnet fyller tre år får barnet gå på allmän förskola, 15 timmar i veckan gratis.

Avgifter för plats i förskola och familjedaghem

Det finns en övre gräns för hur hög avgiften kan bli. I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan. Hushåll som har en gemensam månadsinkomst före skatt på 54 830 kronor (gäller 2023), eller mer, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst före skatt betalar en viss procent av hushållets inkomst. Månadsinkomst är den totala inkomsten för året, dividerat med 12 månader.

Inkomsten läggs ihop för sambor/makar som är folkbokförda på samma adress där den betalningsansvarige vårdnadshavaren är folkbokförd. Den som ansvarar för betalningen är den som har ansökt om platsen, om inte ni har fått ett beslut om ändrade betalningsansvar från utbildningsnämnden. Avgiften betalas endast för de dagar som barnet har haft en plats på en verksamhet.

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

 • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning).
 • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning.

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

 • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag.
 • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning .
 • Studiemedel från CSN (bidrag och lån).

Syskonrabatt

Du får syskonrabatt om du har flera barn i barnomsorg som är folkbokförda i Sollentuna. Om din partner är folkbokförd på samma adress som du, har barn, har ni rätt till syskonrabatt för barnomsorg i Sollentuna. Även om barnen inte är biologiska syskon. Det som har betydelse är om samma hushåll betalar för deras barnomsorg. Barnen behöver inte vara folkbokförda på samma adress.

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare. Barn som endast går i allmän förskola eller motsvarande verksamhet på familjedaghem ger inte rätt till syskonrabatt eftersom de inte har någon barnomsorgsavgift.

Syskonförtur till förskola och familjedaghem fungerar på samma sätt. Det som har betydelse är om det är samma hushåll betalar för deras barnomsorg.

Avgifter för barn 1-2 år

Avgifter för förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Gäller barn från 1 år till sista juli det år barnet fyller 3 år. Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2023.

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 3% 1 645 kr 
Barn 2 2%  1 097 kr
Barn 3 1% 548 kr

Avgifter för barn från 3 - 5 år

Från och med augusti det år barnet fyller tre år är femton timmar per vecka avgiftsfri. Det kallas ”allmän förskola”. Det finns på både förskola och familjedaghem. Om du enbart vill ha avgiftsfri placering femton timmar per vecka, meddelar du verksamheten.

Barn i förskola Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2,25% 1 234 kr 
Barn 2 1,5% 822 kr 
Barn 3 0,75% 411 kr 

Avgifter för skolbarn

Avgifter för fritidshem, familjefritidshem (F-3) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (F-3) samt barn i behov av särskilt stöd (F-6).

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 2% 1 097 kr
Barn 2 1% 548 kr
Barn 3 1% 548 kr

Fritidshem skolår (4-6) och pedagogisk omsorg på obekväm tid (4-6)

Barn i skolbarnsomsorg Procent av hushållets inkomst Max avgift per månad
Barn 1 1% 548 kr
Barn 2 0,5% 274 kr
Barn 3 0,5% 274 kr

Regler för barnomsorgstaxa.

Ändra inkomst

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Vi kontrollerar hushållets samlade inkomst varje år. Var därför noga med att registrera ny inkomst. Det gör du i vår e-tjänst för barnomsorg.

Under fliken ”Mina uppgifter” ser du vilka uppgifter om ditt hushålls inkomster som finns registrerade. Dessa gäller fram tills dess att en ny inkomst har registrerats. Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den högsta avgiften.

När din nya inkomst registrerats kommer avgiften på din nästkommande faktura att påverkas. Detta innebär att det belopp du ska betala på nästa månads faktura ändras beroende på vilken ny inkomst du registrerat.

Ändra inkomst i e-tjänst för barnomsorg

Om ditt barn har en placering i barnomsorg i en annan kommun eller om någon av vårdnadshavarna har skyddad adress, ska du ansöka via pappersblankett:

Ändra inkomst via pappersblankett

Kontroll av barnomsorgsavgiften

Kontroll av barnomsorgsavgift