Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar och luft

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är regelbundet ute och mäter kvaliteten på utomhusluften på flera platser i kommunen. De halter som mäts är kvävedioxider, partiklar och ozon. Mätvärdena ligger oftast under de nationella gränsvärdena.

Mätningarna görs dels på platser som valts ut för att vara representativa för den allmänna luftkvaliteten samt på platser som valts ut för att ge information om läget vid särskilt trafikerade vägar. Förbud mot längre tomgångskörning och hastighetssänkningar är sätt att förbättra luftmiljön.

Mätning av luftföroreningar

Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor och en betydande del av föroreningarna kommer ifrån vägtrafiken. Under de senaste 20 åren har luften i regionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen, infört katalysatorrening på personbilar, elektrifiering av fordonsflottan samt minskad dubbdäcksanvändning. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon. Partiklar består av det mesta som förorenar luften, till exempel sand, asfalt som rivs upp av dubbdäck och metall. Partiklarna är inte synliga för ögat, utan mäts i mikrogram per kubikmeter (µg/m3). I Sollentuna mäts två olika storlekar på partiklarna, PM10 och PM2,5.

Övervakning av halter

Sollentuna kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som är en ideell förening vilken samordnar övervakningen av luftmiljö inom östra Sverige.

Östra Sveriges luftvårdsförbund

Mer läsning för dig