Till navigation Till innehåll (s)

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du som är elev blir utsatt för kränkningar måste skolan hjälpa dig. Här får du information om vart du ska vända dig. Informationen avser elev i kommunal skola i Sollentuna kommun.

För elever – så här gör du om du känner dig utsatt för kränkningar

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för. Alla vuxna som arbetar i skolan har ett ansvar att förhindra att elever blir illa behandlade.

För vårdnadshavare – så här gör du om ditt barn känner sig utsatt för kränkningar

Om ditt barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska du vända dig direkt till skolans personal.

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon i personalen får veta att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering. Rektor och huvudmannen ska informeras och skolan ska så snabbt som möjligt ta reda på vad som har hänt och vidta de åtgärder som behövs för att kränkningarna inte ska fortsätta.

Om du inte är nöjd med hur skolan hanterat detta kan du lämna klagomål till kommunen här

Synpunkter och klagomål skolan

Om du inte är nöjd med hur kommunen hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Barn- och elevombudet.

Barn- och elevombudet

Vad är kränkande behandling, mobbning och diskriminering?

Skolan har ett ansvar att se till att elever inte utsätts för kränkande behandling och diskriminering. Det står i skollagen och diskrimineringslagen.

Begreppet mobbning finns inte i skollagen. En vanlig användning av ordet är om en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning men även andra kränkande beteenden.

Här kan du läsa mer om vad som är kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket

Så här arbetar våra skolor med kränkande behandling och diskriminering

Gemensam riktlinje för diskriminering och kränkande behandling

I Sollentuna kommun finns en riktlinje som talar om hur kränkande behandling och diskriminering mot barn och elever på kommunens skolor och förskolor ska utredas och anmälas. Det ska ske på ett systematiskt och likvärdigt sätt.

Riktlinjen gäller för samtliga kommunala skolor och förskolor i Sollentuna kommun.

Du hittar riktlinjerna här

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Varje skola ska arbeta förebyggande och varje år ta fram en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Planen ska beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Planen ska också beskriva vem som ska göra vad. Eleverna ska vara med i arbetet med att göra planen, följa upp den och utvärdera den. Att du som elev är med i arbetet är en förutsättning för att planen verkligen ska fungera.

Du kan vända dig direkt till din skola om du vill ta reda på hur planen ser ut på skolan.

Här kan du läsa mer om trygghet och studiero

På skolverkets webb kan du läsa mer om vad som gäller i både skola och förskola.

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder - Skolverket

Mer läsning för dig