Till navigation Till innehåll (s)

Dina personuppgifter och vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Det gäller till exempel när du skickar in din ansökan och under tiden vi handlägger ditt ärende. Det gäller också för de synpunkter eller klagomål du skickar in.

Dina personuppgifter kan flyttas till:

 • den utförare du valt att verkställa beslutet
 • det företag som du valt för utförande av den beviljade anpassningen
 • en annan myndighet för vidare handläggning av ärendet samt verkställande av beslutet (Riksfärdtjänst, Färdtjänst)
 • utförare för besvarande av ditt klagomål

Den part som tar emot dina personuppgifter, beroende på vad ditt ärende gäller, blir personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen

Vilka syften finns med behandlingen av dina personuppgifter?

 • Handläggning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av ditt ärende enligt lag. De lagar som kan tillämpas är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om riksfärdtjänst, lagen om färdtjänst och lagen m bostadsanpassningsbidrag (myndighetsutövning).
 • Samverkan med andra myndigheter enligt lagstadgade krav (rättslig förpliktelse).
 • För statistik, fakturering, arkivering samt för att utföra uppgift som är nödvändig enligt en annan lag eller förordning (allmänt intresse).

Vilka kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

 • Handläggaren för handläggning av din ansökan.
 • Administrativ personal som arbetar med systemet där dina personuppgifter registreras.
 • Utförare som du väljer för utförande av beviljade insatser.
 • Företag som du väljer för utförande av den beviljade anpassningen.
 • Myndighet för vidare handläggning av ärendet och verkställande av ditt beslut
 • Avgiftshandläggare/ekonomicontroller för beräkningar och uppföljning av avgifter.

Hur används sekretessbelagda uppgifter?

Med stöd i en annan lag, förordning, riktlinjer, allmänna råd och regler inom området, alternativ med ditt samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Huvudregeln är, beroende på vad ditt ärende gäller, att dina uppgifter sparas i 3, 5 eller 10 år efter avslutat ärende och sedan gallras. Det finns undantag från huvudregeln. Undantaget gäller för personer som är födda dag 5, 15 och 25 i varje månad. De uppgifterna sparas för forskningssyfte och arkiveras 5 år efter avslutat ärende.

Vad har du för rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

Du har rätt att begära registerutdrag för att se i vilka register dina personuppgifter förekommer och i vilket sammanhang. Du ska skicka din begäran om registerutdrag till kontaktcenter. För att veta mer information om registerutdrag kan du kontakta kontaktcenter på tel. nr. 08-579 210 00 eller skicka e-post till:

kontaktcenter@sollentuna.se

Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse. Ett exempel kan vara om du upptäcker att ditt namn har stavats fel eller det blivit fel postnummer.

Har du frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter?  Välkommen att ta kontakt med Sollentuna kommuns dataskyddsombud eller vård- och omsorgskontoret dataskyddssamordnare.

Du kan också läsa mer information om personuppgiftsbehandling via länken nedan.

www.sollentuna.se/gdpr

Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare

Dataskyddsombud i Sollentuna kommun
E-post:

dataskyddsombud@sollentuna.se

Tel. nr: 08-579 210 00

Dataskyddssamordnare på vård- och omsorgskontoret
E-post:

von@sollentuna.se

Tel. nr: 08-579 223 35

Om du har kontaktat oss och är fortfarande missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY är en tillsynsmyndighet och ser till att vid behandling av personuppgifter dataskyddslagstiftningen följs.

Integritetsskyddsmyndigheten

 

Mer läsning för dig