Till navigation Till innehåll (s)
Lummig trädgård och två barn som leker i regn

Klimatanpassa din bostad

Klimatförändringarna ökar risken för både svåra värmeböljor och översvämningar i Sverige. Det kostar mycket att förebygga skador som uppstår på grund av detta. Men det kostar ofta ännu mer att återställa efter en skada som redan inträffat. Därför är det bra att vara förberedd och se om sitt hus!

Vad kan du göra?

Du som äger en fastighet ansvarar för att den är väl underhållen. Som fastighetsägare ska du hålla dig informerad om risker och att genomföra förebyggande åtgärder för att skydda din egendom. Du är också ansvarig för att vid behov återställa hus och tomt efter
en skada.

Träd, buskar och lummig grönska ger lägre temperaturer både inne och ute
undervarma sommar-dagar och bättre motståndskraft mot översvämningar.

Fastighetsägare ska även informera hyresgäster (eller bostadsrättsinnehavare) om vad de bör tänka på, till exempel vid förvaring av ägodelar i källaren och eventuella risker för översvämning.

Ansvaret för att skydda egendom, alltså de saker du har i din bostad, ligger i första hand på den som äger sakerna – enskilda personer, företag eller myndigheter.

Följ alltid väderleksrapporten så du är förberedd på vädrets växlingar!

Innan en värmebölja

 • Installera solskydd och markiser.
 • Bevara träd och grönska som kan ge skugga i anslutning till bostaden.
 • Plantera fler träd och buskar om det kan behövas mer skydd längre fram.
 • Överväg gröna tak och fasader på flerbostadshus.

Under en värmebölja

 • Stäng av värmekällor som t.ex. tv, dator och andra apparater.
 • Stäng dörrar och fönster, och dra ner persienner och dra för gardiner.
 • Vädra på kvällar och nätter när temperaturen utomhus är lägre.
 • Innan en översvämning
 • Täta tak, fönster, dörrar och andra öppningar som sprickor i källargolv och takpapp.

Innan en översvämning

 • Installera översvämningsskydd i källare.
 • Säkra el- och fjärrvärmeundercentral mot översvämning.
 • Bygg tak som skyddar källartrappor och garageportar.
 • Kolla att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade.
 • Marken ska luta så att avrinning sker bort från husets fasad. Åtgärda brister om det är möjligt.
 • Ersätt asfaltsytor och betong med grus, gräs eller annan yta som släpper igenom regnvatten.

Under en översvämning

 • Täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler.
 • Flytta värdefulla föremål.
 • Stäng av strömmen.
 • Pumpa eller ös ut vatten snarast, vädra ut och ställ in avfuktare i skadat utrymme.

Efter en översvämning

 • Var försiktig när vattnet drar sig tillbaka. Byggnaden kan vara underminerad och fundament kan ha skadats.
 • Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Undersök och dokumentera alla skador innan du börjar reparera.

Mycket information finns samlad på klimatanpassning.se

Energi- och klimatrådgivningen

SEOM - information till fastighetsägare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsens översvämningskarta

Mer läsning för dig