Till navigation Till innehåll (s)
Barn, föräldrar och ledare

Trygghet i föreningslivet

Här får du tips på hur din förening kan motverka diskriminering och kränkningar. Och hur ni kan göra om ni misstänker att ett barn far illa. Trygghet i föreningslivet är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun.

Barnkonventionen

Barnkonventionen  innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga. Men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

FNs Barnkonvention

Aktiviteter för barn och unga ska ske i en positiv miljö med barnens bästa i centrum. Det är viktigt att alla föreningar minskar risken för att barn utsätts för olika typer av kränkningar.

Värdegrund

En bra start för föreningens förebyggande arbete är att ha en värdegrund. Den ska innehålla de värderingar och ställningstaganden som föreningen kommit överens om. Värdegrunden ska tas fram i samarbete med föreningens medlemmar så att den är förankrad hos alla.

Flera organisationer erbjuder hjälp i värdegrundsarbetet

RFSL – Stöd och utbildning inom HBTQ-frågor

Make Equal – Stöd och utbildning inom jämlikhetsfrågor

Riksidrottsförbundets trygghetssidor

Scoutförbundets värdegrund

Trygg idrott med Rädda barnen

Handlingsplaner

Din förening bör ta fram handlingsplaner. Både för det förebyggande arbetet och planer för hur ni agerar om något oönskat inträffar.

Förslag på förebyggande handlingsplan

 1. Ha en tydlig värdegrund som är förankrad i hela föreningen.
 2. Skapa rutiner för hur ni ska agera om något händer.
 3. Begär utdrag ur belastningsregistret av alla barn- och ungdomsledare.
 4. Se över hur ni kan undvika ensamarbete med barn och ungdomar.
 5. Genomför utbildningar för ledare om mobbning, diskriminering och övergrepp.
 6. Håll utbildningar med barn och ungdomar om respekt och samtycke, integritet och hur vi beter oss mot varandra.
 7. Skapa tydlig information om hur ni arbetar för att skapa en trygghet.
 8. Anmäl oro till socialtjänsten.

Vid misstanke att ett barn far illa

Din förening behöver också en handlingsplan med tydliga rutiner för hur ni ska agera om barn utsatts för kränkningar. Eller om ni misstänker att ett barn far illa. Olika typer av händelser och kränkningar ska hantera på olika sätt. Inom laget, av styrelsen eller om det ska anmälas till polisen. En handlingsplan bör innehålla lösningsförslag till frågorna nedan. 

 • Vad har hänt?
 • Vilka är inblandade?
 • Är det ett lagbrott?
 • Är det ett stadgebrott?
 • Vilket stöd behövs hos den som har blivit utsatt?
 • Vilket stöd behövs hos ledare/tränare/ansvarig vuxen?
 • Vilket stöd behövs i styrelsen?
 • Vilket stöd behövs hos andra inblandade?
 • Vilket behöver information?
 • Vad för form av information behöver de?

Kontakta socialtjänsten om ni misstänker att det finns problem inom familjen.

Om ett barn far illa - socialtjänsten

Saga Sollentuna - för dig som arbetar med barn

Utbildningar för både ledare och unga

Ledare och tränare är nyckelpersoner för att skapa en inkluderande miljö. Där barnen får sin röst hörd och bemöts på rätt sätt. Låt ledare regelbundet gå utbildning om kränkningar, diskriminering och övergrepp. Ge även barn och unga utbildning där de får prata om respekt och rättigheter och komma överens om gemensamma spelregler.

Exempel på utbildningar för föreningar:

Scoutförbundets webbkurs i trygghet

Rädda barnens trygghetsutbildningar 

SISU Idrottsutbildningar Stockholm

Riksförbundet Attention – utbildningar för ledare som möter barn med olika behov

Utdrag ur belastningsregister

Föreningar har rätt att begära att ledare ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är också något som Sollentuna kommun rekommenderar som rutin.

Föreningar som tillhör Scoutförbundet och Riksidrottsförbundet ska begära registerutdrag för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där man har kontakt med barn.

I det begränsade utdraget syns om personen är dömd för något av de allvarligaste brotten. Det är ledaren själv som ansöker om utdraget hos polisen.

Polisens e-tjänst - belastningsregistret

Kontakter 

Saga Sollentuna - stöd och hjälp i Sollentuna

Polisen

BRIS

Föreningens riksorganisation:

Riksidrottsförbundet

Stockholmsidrotten - barn- och ungdomsansvarig

Idrottsombudsmannen

Visselblåsartjänsten

Scoutförbundet

Mer läsning för dig